7 Utbildningsprocessen

Publicerad: 22 december 2009

Bestämmelser om utbildning på forskarnivå regleras av Högskoleförordningen kap 6 §§ 1-12 samt §§ 25-49. LTU har fastställt lokala regler och riktlinjer.

Omfattningen av utbildningen anges i högskolepoäng där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med en doktorsexamen, 240 högskolepoäng eller med en licentiatexamen omfattande minst 120 högskolepoäng. Utbildningen för licentiatexamen motsvarar två års heltidsstudier och för doktorsexamen fyra års heltidsstudier. Vid anställning som doktorand anslås normalt 80 % av arbetstiden åt utbildning och 20 % av arbetstiden åt institutionstjänst. Licentiatexamen bör då avläggas inom två och ett halvt år och doktorsexamen inom fem år.

7.1 Introduktion av nya doktorander

På universitetsnivå erbjuds nyantagna doktorander en introduktionsutbildning på universitetsnivå under en dag per vår och höst som HR-enheten ansvarar för.

På institutionsnivå anordnas en introduktion av doktoranden som är anpassad till institutionens verksamhet. En doktorandguide (senior doktorand) ska utses som stöd för den nyantagna doktoranden.

7.2 Individuell studieplan

 

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs.Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. HF 6:29 (2010:1064).

Den individuella studieplanen är ett viktigt dokument för både planering och uppföljning av doktorandens och handledarnas insatser under utbildningens gång. Som stöd vid planering av hur examensmålen för licentiat- och doktorsexamen ska nås ingår  i mallen för individuell studieplan ett särskilt avsnitt för detta. En målmatris i form av en mall där olika delar i utbildningen kan relateras till olika delar av examensmålen finns även att tillgå.

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan i enlighet med den av rektor fastställda mallen. Huvudhandledaren, biträdande handledare och doktorand ska vara överens om innehållet och bekräfta detta med sin underskrift. Då doktoranden har en extern anställning ska även doktorandens närmaste chef underteckna planen. I slutet av varje termin ska doktoranden och handledarna följa upp planen så att aktuella uppgifter registreras i studiedokumentations-systemet Ladok. Prefekten som på delegation av rektor ansvarar för att doktoranden har en aktuell individuell studieplan följer upp och undertecknar planen minst en gång per år. Prefekten ansvarar ytterst för att åtgärder vidtas då brister uppdagas. Den individuella studieplanen ska vara tillgänglig i diariesystemet Platina. Vid uppföljning av planen noteras datum för uppföljning i Ladok.

7.2.1 Institutionstjänstgöring

Det är viktigt att doktorand och handledare i samverkan med prefekt tydliggör vad institutionstjänstgöringen innebär i tid och arbetsuppgifter. Nämnderna har fastställt riktlinjer (dnr 862-06) enligt följande:

”Generellt anses att en doktorand i rimlig omfattning ska finnas närvarande vid institutionen och delta i gemensamma aktiviteter (t ex institutions-/avdelningsmöten) inom institutionen/avdelningen eftersom deltagande i forskarkollegiet är en del av utbildningen. Allt utöver detta är att betrakta som institutionstjänstgöring, såsom till exempel undervisning, handledning, annan forskning som inte ingår i eget vetenskapligt arbete, administration och övriga specifika uppdrag.

Institutionstjänstgöringen får i medeltal under utbildningstiden omfatta högst 20 procent av full tid räknat över fem år om doktoranden har en doktorandanställning.

I likhet med det lokala arbetstidsavtalet för lärare vid LTU (dnr 463-99) ska doktorandernas institutionstjänstgöring planeras årsvis och då i samverkan mellan berörd doktorand, handledare och prefekt/avdelningschef. Detta sker lämpligen i samband med uppdatering av den individuella studieplanen.

Innan doktorander börjar undervisa, eller arbeta med annan institutionstjänstgöring, ska det i den individuella studieplanen ha angetts vad institutionstjänstgöringen innebär i tid och arbetsuppgifter. Det är angeläget att en nyantagen doktorand ges goda förutsättningar att komma igång med sina studier.

Vid fastställande av undervisningsuppgifternas omfattning för den enskilda doktoranden ska hänsyn tas till vilket för- och efterarbete (inkl examination) som krävs, vilket är beroende av kursens svårighetsgrad och nivå, undervisningens och ämnets karaktär, undervisningens uppläggning och metod samt doktorandens kompetens och erfarenhet av att undervisa inom kursen eller området. Utgångspunkt för fastställande av riktvärden är att en timmes undervisningsinsats med för- och efterarbete, normalt kräver två till sju timmar. Insatser som inte kräver för- och efterarbete räknas tid mot tid. Doktoranden ska ha möjlighet att delta i schemaläggning av kursmoment i de kurser där doktoranden ska undervisa.”

7.2.2 Universitetspedagogisk utbildning

Vid LTU erbjuds universitetspedagogiska baskurser. Prefekt och handledare kan i samverkan med doktorand besluta ifall utbildningen ska utföras inom ramen för institutionstjänstgöringen eller som poänggivande kurs inom utbildningen. Överenskommelsen ska framgå i den individuella studieplanen.

Relaterade länkar

7.3 Ladok

Institutionens administratör ansvarar för att operativt registrera antagning och studieresultat i studiedokumentationssystemet Ladok. Bestämmelser om hur registret ska användas finns i ”Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor”.

Huvudhandledare ansvarar för att till institutionens administratör rapportera kurs- och avhandlingspoäng, studieaktivitet och försörjningstyp vid minst två tillfällen per år så att uppgifterna är registrerade i Ladok efter kalenderhalvårets slut. 100 % studier motsvarar en arbetsinsats av 40 timmar/vecka i genomsnitt under ett kalenderhalvår. En icke aktiv doktorand har 0 % aktivitet, en aktiv doktorand har en aktivitet om 1 % eller mer.

Registrerade uppgifter i Ladok förmedlas per kalenderhalvår till SCB och UKÄ för sammanställning och publicering nationellt och internationellt. Statistiken utgör underlag för politiska beslut på nationell nivå, universitetets årsredovisning och interna uppföljningar och utvärderingar. Lönen för anställda doktorander regleras via en ”lönetrappa” som bestäms av uppnådda högskolepoäng. Prefekten beslutar om ny lön som gäller från månaden efter uppnådd nivå enligt Ladok.

Uppföljning av universitetets styrmått sker även under året vid uppföljningstillfällena per 30/4 och 30/9 vilket innebär att aktuella uppgifter ska vara registrerade i Ladok inför dessa uppföljningstillfällen.

7.4 Internationalisering

Avtal mellan universitetet och annat lärosäte om utbildning på forskarnivå med målet dubbel- respektive gemensam doktorsexamen - double degree/joint degree - kan upprättas. Syftet med avtalet är att etablera nya samverkansprojekt och öka den vetenskapliga produktionen. Double degree innebär att doktoranden antas och examineras vid respektive lärosäte och att det i examensbevis framgår att doktoranden avlagt doktorsexamen vid respektive lärosäte efter samverkan mellan lärosätena. Två examensbevis utfärdas. Joint degree innebär att minst två lärosäten anordnar och genomför en gemensam utbildning som resulterar i en gemensam examen och ett examensbevis.

Avtal om dubbel-/gemensam doktorsexamen för enskild doktorand kan inte beslutas retroaktivt d v s efter att doktoranden är antagen till utbildning på forskarnivå (TFN dnr 2798-09, Re dnr 1194-13).

Information om vilka universitet som Luleå tekniska universitet har tecknat avtal med, avtal samt checklista för vad respektive avtal innebär för genomförande av utbildning som leder till dubbel-respektiv gemensam doktorsexamen är publicerad under Internationalisering (personalwebben).

7.5 Studieuppehåll

Doktoranden har rätt till studieuppehåll vid sjukdom, föräldraledighet, vid tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer. Prefekten kan bevilja studieuppehåll av andra skäl efter bedömning av vilka konsekvenser uppehållet kan få för utbildningens tidsram och projektets aktualitet.

7.6 Studieavbrott

Då doktorand i samråd med handledare beslutar att avbryta utbildningen innan avsedd examen avläggs ska prefekt i ett beslut fastställa att ett avbrott sker. För studerande som avbryter sin utbildning registrerar institutionens administratör avbrott i Ladok. Administrativt avbrott registreras av institutionen på doktorander som inte har haft terminsregistrering de senaste fyra terminerna. Inför registrering av administrativt avbrott informeras doktoranden skriftligt om vilka alternativ som finns.

7.7 Byte av forskarutbildningsämne

Då doktoranden önskar byta forskarutbildningsämne ansöker doktoranden om avbrott av utbildning i ämnet som doktoranden är antagen i. Ansökan om antagning i annat forskarutbildningsämne sker på blankett Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå. En ny individuell studieplan upprättas. Ytterligare information framgår i avsnitt 5 Tillträde till utbildning på forskarnivå.

 

7.8 Etik

7.9 Doktorandombud

Doktorandombudet är en samtalspart för doktorand som känner behov av att diskutera sin arbetssituation, handledare eller dylikt med en opartisk person. Doktorandombudet har kompetens på docent-/professorsnivå. Ledamot i nämndernas gemensamma forskarutbildningsgrupp kan verka som doktorandombud i de fall då universitetets gemensamma doktorandombud inte är lämplig utifrån personliga relationer eller dylikt.