8 Kurser

Publicerad: 23 december 2009
ltu_nov2007_0011.jpg

Prov som ingår i utbildning på forskarnivå skall bedömas enligt det betygssystem som högskolan föreskriver. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). HF 6:32 (2010:1064).

Kurser bidrar till att doktoranden når examensmål för forskarexamen. Kurser i en licentiatexamen omfattar 30-60 högskolepoäng och i en doktorsexamen 60-120 högskolepoäng enligt beslut av fakultetsnämnderna.  I forskarutbildningsämnets allmänna studieplan fastställs vad som gäller för ämnet och i doktorandens individuella studieplan fastställs vad som gäller för den enskilde doktoranden efter samråd mellan doktorand och handledare.

Universitetets utbud av kurser på forskarnivå som institutioner ansvarar för kategoriseras som generella, ämnesbreddande eller ämnesfördjupande. Kompetensutvecklande kurser och utbildningar planeras och genomförs via Verksamhetsstödet.

Tillgodoräknade av kurs kan gälla kurs som har godkänts före antagning i forskarutbildningsämnet eller kurs som godkänts vid annat lärosäte under utbildningen. I examensbeviset framgår examinator och lärosäte om kurs godkänts vid annat lärosäte än vid Luleå tekniska universitet.

Tillgodoräknande av kurs som är godkänd före antagning sker i nära anslutning men efter antagning enligt antagningsordning. Tillgodoräknande av kurser godkända vid annat lärosäte kräver att kursbevis bifogas som underlag för beslut. Kurs på grundnivå/avancerad nivå tillgodoräknas med hälften av kurspoängen om kursen godkänts före antagning till utbildning på forskarnivå.

Vid upprättande och uppföljning av den individuella utbildningsplanen dokumenteras planerade och godkända kurser samt om kursen ska ingå i licentiat- eller doktorsexamen.  

Kurs på forskarnivå planeras och genomförs vid institution med ämneskompetens. Examinator för kurs ska ha kompetensnivå docent eller professor och ha en anställning som lärare vid Luleå tekniska universitet. Kurser som publiceras på universitetets hemsida ska ha en kursplan och kursvärdering ska genomföras efter avslutad kurs. Prefekt fastställer kursplan utformad enligt fastställd mall. Enbart kurser med utbildningsuppdrag och ekonomisk ersättning via intern resursfördelning tilldelas kurskod.

Prov  som ingår i utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet ges betyget godkänd eller underkänd.  Registrering av godkänd kurs ska ske senast 15 dagar efter examinationen. Examinator för kurs ansvarar för att godkända doktorander registreras i Ladok via institutionens administratör. 

Huvudhandledaren fungerar som examinator för kurs inom kategorin "kompetensutvecklande kurser" som Verksamhetsstöd (tjänsteman) ansvarar för. Då kurs på grundnivå/avancerad nivå ska ingå i doktorandens examen ansöker doktoranden i konkurrens med andra sökande. Kursgivande institution registrerar resultatet på kurs i Ladok (RS10). I båda fallen ansvarar huvudhandledaren för att godkänd kurs registreras i Forskarladok via institutionens administratör. Registerutdrag från Ladok (UT10) på godkänd kurs på grundnivå/avancerad nivå lämnas av doktoranden som underlag för huvudhandledarens rapportering.

Deltagare i kurs på forskarnivå som saknar antagning till utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet ska efter godkänd examination i kursen få ett kursbevis via den institution som ansvarar för kursen.