9 Handledning

Publicerad: 22 december 2009
j0439502.jpg

 

För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30§ beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. HF 6:28 (2010:1064).

Prefekt utser på delegation av rektor minst två handledare per doktorand. En utses som huvudhandledare, övriga som biträdande handledare. I doktorandens individuella studieplan ska framgå vilken roll huvud- respektive biträdande handledare har och hur ansvaret fördelas mellan dem. Den individuella studieplanen undertecknas av handledarna för att konfirmera överenskommelsen om innehåll och genomförande av doktorandens utbildning.

Vid Luleå tekniska universitet gäller lokala regler enligt pkt 9.1 - 9.3  (dnr 2783-09).

9.1 Handledares anställning och kompetens

9.1.1 Anställning

Huvudhandledare ska ha ett förordnande vid Luleå tekniska universitet. Undantag tillåts då huvudhandledarens anställning vid universitetet upphör före den tidpunkt doktorand avlägger examen. Huvudhandledaren kan efter beslut av prefekt kvarstå som huvudhandledare till doktoranden avlägger examen.

9.1.2 Kompetenskrav för handledare inom tekniskt område 

Huvudhandledare för doktorand som antas till doktorsexamen/senare del doktor ska från och med 2010 ha kompetensen docent eller professor.

Huvudhandledare för doktorand som är antagen till licentiatexamen ska lägst ha kompetensen doktorsexamen.

Biträdande handledare ska lägst ha kompetensen doktorsexamen. Övergångsregler vid handledning av doktorander antagna före 2010-01-01: utsedd biträdande handledare tillåts ha uppdraget till doktoranden avlägger examen även om den biträdande handledaren saknar doktorsexamen.

9.1.3 Kompetenskrav för handledare inom humanistisk-samhällsvetenskapligt område

Huvudhandledare för doktorand som antas till doktor ska ha kompetensen docent eller professor. Fram till etappmålet licentiatexamen alternativt uppnådda 120 hp av 240 hp är kompetenskravet för huvudhandledare lägst doktorsexamen/likvärdig konstnärlig kompetens förutsatt att doktorandens biträdande handledare uppfyller kompetenskravet docent eller professor. Prefekten ansvarar för byte av huvudhandledare så att kompetenskravet docent/professor uppfylls vid antagning till senare del doktor alternativt senast då doktoranden uppnått 120 hp i sin utbildning.

Huvudhandledare för doktorand som är antagen till licentiatexamen ska lägst ha kompetensen doktorsexamen.

Biträdande handledare ska lägst ha kompetensen doktorsexamen/likvärdig konstnärlig kompetens. I de fall huvudhandledaren fram till licentiatexamen inte är docent eller professor ska biträdande handledare vara docent eller professor.

Övergångsregel vid handledning av doktorander antagna före 2010-03-15: utsedd biträdande handledare tillåts inneha uppdraget till doktoranden avlägger examen även om den biträdande handledaren saknar doktorsexamen.

9.1.4 Handledarutbildning

Minst en av doktorandens handledare ska ha genomgått handledarutbildning. Prefekten ansvarar för att tillse att handledare har genomgått handledarutbildning. Handledarutbildning vid LTU genomförs minst en gång per år. Styrgrupp för utbildningen är den nämndsgemensamma gruppen för utbildning på forskarnivå.

9.2 Handledarens ansvar

9.2.1 Huvudhandledaren ansvarar för

  • att utforma doktorandens individuella studieplan och definiera doktorandens forskningsprojekt i samband med antagning av och i samverkan med doktoranden,
  • att handleda doktoranden vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt utifrån fastställd allmän studieplan för forskarutbildningsämnet och doktorandens individuella studieplan,
  • att följa upp den individuella studieplanen i samverkan med doktoranden i slutet av varje termin inför fastställande av prefekt,
  • att koordinera samverkan mellan handledare, doktorand och i förekommande fall doktorandens chef (externt anställd doktorand),
  • att rapportera doktorandens godkända avhandlingspoäng, aktivitetsgrad och försörjning till institutionens administratör så att uppgifter i individuell studieplan och Ladok överensstämmer,
  • att upprätta och revidera finansieringsplan inför fastställande av prefekt,
  • att möjliggöra för doktoranden att etablera kontakter med forskare nationellt och internationellt.

9.2.2 Biträdande handledares ansvarar för

  • att komplettera den vetenskapliga/konstnärliga och pedagogiska kompetensen i projektet.

9.3 Handledningens omfattning

En doktorand har rätt till handledning under fyra års heltidsstudier. Deltidsstuderande har rätt till handledning i motsvarande omfattning men som längst under åtta år. Om doktoranden åsidosätter sina åtagande enligt den individuella studieplanen kan rektor besluta att doktoranden inte har rätt till handledning och andra resurser. Vid bedömningen ska det vägas in om prefekt och handledare fullgjort sina åtagande enligt den individuella studieplanen.

Handledningens omfattning ska behovanpassas och kan variera över tid men minst 10 tim/termin ska doktorand som bedriver utbildningen på heltid handledas via personligt möte. Minst en gång per termin bör doktorand samt huvud- och biträdande handledare träffas gemensamt för uppföljning och planering av utbildningen (FFN, TFN dnr 2783-09, ersätter dnr 862-06).

9.4 Byte av handledare

Doktorand som begär att få byta handledare ska tillåtas att göra det genom beslut av prefekt. Den individuella studieplanen uppdateras och bytet registreras i Ladok.

9.5 Jäv

Rektor har fastställt riktlinjer för handläggning av jäv inom LTU (dnr 2381-2019). När det gäller utbildning på forskarnivå så aktualiseras jäv främst i samband med handledare-/doktorandrelationen, examination och utseende av ledamot i betygsnämnd och opponent.

 

9.6 Likabehandling

Rektor har fastställt en Policy för lika rättigheter och möjligheter vid LTU (dnr 503-10).

9.7 Indragning av handledning och andra resurser

 

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Resurserna får inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. HF 6:30 (201:1064).

Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30 §, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då, genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt, göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen. HF 6:31 (2010:1064).

Närmare information om tillvägagångsättet vid prövning av doktorands åsidosättande av sina åtagande fås via universitetets juristfunktion.

Beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.