Innehållsförteckning

Publicerad: 23 februari 2010

 

1 Utbildning på forskarnivå
1.1 Syfte och mål
1.2 Kvalitetssäkring och uppföljning
   
2 Begrepp och definitioner
2.1 Vetenskapsområde
2.2 Forskarutbildningsämne
2.3 Forskningsämne
2.4 Doktorand
   
3 Organisation vid LTU
3.1 Rektor
3.2 Fakultetsnämnd
3.2.1 Forskarutbildningsgrupp
3.3 Institution
3.4 Verksamhetsstöd
3.5 Doktorandsektionen
   
4 Delegation
   
5 Tillträde till utbildning på forskarnivå
5.1 Antagningsordning
5.2 Allmän studieplan
5.3 Rekrytering
5.3.1 Utlysning
5.3.2 Antagning med licentiatexamen som mål
5.4 Behörighet
5.4.1 Grundläggande behörighet
5.4.2 Särskild behörighet
5.5 Urval och antagningsförfarande
5.5.1 Urval
5.5.2 Tillgodoräknande av tidigare studier
5.5.3 Antagning
5.6 Doktorandakt
   
6 Studiefinansiering
6.1 Doktorandanställning
6.1.1 Anställning
6.1.2 Lön och examenspremie enligt lokalt kollektivavtal
6.2 Annan studiefinansiering
6.2.1 Sipendium
6.2.2 Doktorand med extern anställning
6.2.3 Doktorand med annan anställning vid universitetet
   
Utbildningsprocessen
7.1 Introduktion av nya doktorander
7.2 Individuell studieplan
7.2.1 Institutionstjänstgöring
7.2.2 Högskolepedagogisk utbildning
7.3  Ladok
7.4  Internationalisering
7.5 Studieuppehåll
7.6 Studieavbrott
7.7 Byte av forskarutbildningsämne
7.8 Etik
7.9 Doktorandombud
   
8 Kurser
   
9 Handledning
9.1 Handledares anställning och kompetens
9.1.1 Anställning
9.1.2 Kompetenskrav för handledare inom tekniskt område
9.1.3 Kompetenskrav för handledare inom humanistisk-samhällsvetenskapligt område
9.1.4 Handledarutbildning
9.2 Handledarens ansvar
9.2.1 Huvudhandledaren ansvarar för
9.2.2 Biträdande handledares ansvarar för
9.3 Handledningens omfattning
9.4 Byte av handledare
9.5 Jäv
9.6 Likabehandling
9.7 Indragning av handledning och andra resurser
   
10 Examensbenämning
   
11 Examinator
   
12 Licentiatexamen
12.1 Licentiatuppsats
12.2  Anhållan om licentiatseminarium
12.3 Tryckning, distribution och annonsering
12.3.1 Doktoranden ansvarar för
12.3.2 Grafisk produktion ansvarar för
12.3.3 Institutionen ansvarar för
12.3.4 Nämndens sekreterare ansvarar för
12.3.5 Biblioteket ansvarar för
12.3.6 Kommunikation och varumärke ansvarar för
12.4 Licentiatseminarium
12.4.1 Diskutant
12.4.2 Examinator
12.4.3 Betygssättning
12.4.4 Examensbevis
12.5 Kårobligatorium
   
  Checklista licentiatexamen
   
13 Doktorsexamen
13.1 Doktorsavhandling
13.2 Ansökan om disputation
13.3 Betygsnämnd
13.4 Opponent
13.5 Ersättning till opponent och betygsnämnd
13.6 Tryckning, distribution och annonsering
13.6.1 Doktoranden ansvarar för
13.6.2 Tryckeriet ansvarar för
13.6.3 Institutionen ansvarar för
13.6.4 Nämndens sekreterare ansvarar för
13.6.5 Biblioteket ansvarar för
13.6.6 Informationsenheten ansvarar för
13.7 Disputation
13.7.1 Betygssättning
13.7.2 Examensbevis
13.8 Kårobligatorium
13.9 Promotion
   
  Checklista disputation