Generella forskarutbildningskurser 2019-2020

Universitetets gemensamma utbud av kurser på forskarnivå fastställs av rektor för två år i taget och utbildningsuppdraget till institutionerna för 2019-2020 fastställdes 5 november 2018 (Dnr LTU-3305-2018). Då doktorandhandboken är under omarbetning återfinns detaljerad information om kurser och kursplaner i nuläget på respektive institutions hemsida och ansvarig institution framgår av sammanställningen nedan. Det går även att kontakta institutionens utbildningsledare för forskarutbildning för övergripande frågor.

ETS: Sara Thorgren (sara.thorgren@ltu.se)

HLV: Stina Rutberg (stina.rutberg@ltu.se)

KKL: Stefan Lundström (stefan.lundstrom@ltu.se)

SBN: Lale Andreas (lale.andreas@ltu.se)

SRT: Kåre Synnes (kare.synnes@ltu.se)

TVM: Hans-Åke Häggblad (hans-ake.haggblad@ltu.se)