Hoppa till innehållet

Fysikalisk kemi - under avveckling

Publicerad: 15 maj 2013

Ämnesområdet Fysikalisk kemi karakteriseras i huvudsak av områdena termodynamik, kvantkemi med kemisk bindning och spektroskopi, kemisk kinetik, reaktionsmekanismer och molekylär dynamik samt kolloidkemi. Ämnet ska ge grundläggande teorier, principer och kunskaper gällande olika spektroskopiska metoder som används ofta för att förklara experimentella observationer inom andra delar av kemi samt deras tillämpningar vid studier av oorganiska-, organiska- och biomolekyler. Forskarutbildningsämnet Fysikalisk kemi omfattar i huvudsak utveckling och användning av spektroskopiska metoder för analys av struktur i olika oorganiska och organiska och komposit material på molekylär nivå.

Antagning till utbildning på forskarnivå i Fysikalisk kemi har upphört 2012-09-18 (dnr LTU-1044-2012).
 

Forskning är fokuserad på studier av metalljoners koordinationskemi, adsorptionsprocesser av joner och molekyler på metallsulfidmineral, järnoxider och silikatmineral. En del av forskningen är relaterade till peptidsyntes samt tillverkning av guldnanopartiklar aktiverade med organiska molekyler och peptider. Kärn Magnetisk Resonans (NMR) i fastfas och i vätskefas, FT-IR, ATR-IR och FT-Raman är de spektroskopiska metoder som används i studier av molekyler och deras struktur.

Merparten av forskningsprojekten bedrivs i samarbete med industriella intressenter, andra universitet nationellt och internationellt samt med andra institutioner inom universitetet. De förvärvade kunskaperna ska utgöra en solid grund för en fortsatt akademisk karriär, nationellt eller internationellt.