Hoppa till innehållet
Forskarexamen, disputation och promotion i Luleå

Forskarexamen, disputation och promotion i Luleå

Vad är en disputation? Vad är det för skillnad på en licentiat- och en doktorsexamen?

Doktorsexamen

I Sverige finns två forskarexamina doktorsexamen och licentiatexamen. Doktorsexamen är den examen man erhåller efter att ha avslutat en fyraårig forskarutbildning. För att få sin doktorsexamen ska doktoranden dels ha blivit godkänd vid de prov som ingår i forskarutbildningen, dels ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Under forskarutbildningen är man doktorand.

Licentiatexamen

En licentiatexamen kan avsluta en utbildning eller avläggas då man kommit halvvägs till en doktorsexamen. För att få sin licentiatexamen ska doktoranden dels ha blivit godkänd vid de prov som ingår i den delen av utbildningen, dels ha fått en vetenskaplig uppsats godkänd. Forskningsprodukten kallas licentiatsuppsats som presenteras och examineras i seminariesammanhang. Att man avlägger en licentiatexamen förekommer i olika utsträckning inom olika vetenskapsområden.

Doktorsavhandling

Doktorsavhandling är den forskningsprodukt som forskarutbildningen resulterar i. Här presenteras forskningsområdet och forskningsresultaten. Avhandlingen kan framställas i form av ett sammanhängande vetenskapligt verk (monografi) eller i form av ett antal vetenskapliga uppsatser, artiklar, med en allmän introduktion till forskningsområdet (sammanläggningsavhandling).

Disputation

Disputation är det seminarium då doktoranden lägger fram sin avhandling för allmän granskning. Vid disputationen ska det finnas en opponent som har till uppgift att särskilt granska avhandlingen. Opponenten framför vid disputationen sina frågor och synpunkter. En betygsnämnd bestående av minst tre personer betygsätter avhandlingen som godkänd eller underkänd.

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid. Då belönar universitetet dem som genomgått forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling. Vid promotionen utdelas lärdomens insignier: ringen, hatten/lagerkransen och diplomet.