Hoppa till innehållet
Lexikon - Akademisk högtid

Lexikon – Akademisk högtid

Bankett, stor officiell festmåltid. På LTU äger banketten rum i Luleå Energi arena direkt efter ceremonin i Kulturens hus. 400-450 gäster brukar delta – de nya doktorerna, hedersdoktorer, ny professorer, nya adjungerade professorer, inbjudna hedersgäster, vissa lärare och andra anställda.

Ceremonimästare, ansvarig för ceremonin.

Diplom, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade.

Doktor efter avlagda prov, disputerad doktor som ännu inte har promoverats.

Doktorsexamen, den examen som avslutar forskarutbildningen. För doktorsexamen krävs att doktoranden blivit godkänd dels i de prov som ingår i forskarutbildningen och dels att doktorsavhandlingen blivit godkänd vid en offentlig disputation.

Doktorshatt, den symboliserar frihet men också makt. Hatten är svart och veckad med universitetets spänne, symboliserar doktorsvärdigheten, frihet men också makt. Doktorer som promoveras får hatten som gåva utav LTU.

Doktorsringen, av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. Olika doktorsexamina har olika utformning. Vid ceremonin utdelas ringen till hedersdoktorerna och symboliskt till doktorerna. Doktorer har rätt att bär doktorsringen efter doktorsexamen.

Fakultet, historisk beteckning för en sammanhängande grupp av ämnen vid ett universitet. Vid LTU förekommer teknisk och filosofisk fakultet. Formellt är begreppet ersatt med vetenskapsområden. Fakulteten svarar för promovering av sina doktorer. Vid LTU är det prodekanerna som promoverar doktorerna.

Fanborg, de fanor som bärs av marskalkar i den akademiska processionen. Fanborgen består av svenska fanan, LTUs fana och kårernas fanor.

Fanfar, kort och praktfull trumpetsignal, i ceremoniella sammanhang spelad som uttryck för hyllning.

Hedersdoktor, en värdighet som fakulteterna delar ut till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin forskargemenskap.

Insignier, yttre tecken på värdighet. Vid svenska universitet utgörs insignierna av doktorshatten (lagerkrans), doktorsringen och diplomet.

Installation, högtidlig akt genom vilken professorer insätts i sina ämbeten. Professorer som installeras kallas installandi och universitetsrektorn som installerar professorerna kallas installator. Installation äger även rum när en ny rektor för ett lärosäte installeras.

Installationsföreläsning, håller de nya professorerna. På LTU hålls föreläsningarna ute på respektive institution.

Lagerkrans, kan härledas till den grekiska guden Apollon, bl a vetenskapens och skaldekonstens gud. Kransen kan utdelas inom den filosofiska fakulteten.

Marskalk, studenter som har ceremoniella stödfunktioner och leds av övermarskalken.

Promotor, är den som promoverar hedersdoktorer och doktorer. Vid LTU är det dekanerna som promoverar hedersdoktorerna och prodekanerna doktorerna.

Promotion, är en högtidlig ceremoni då hedersdoktorer och nya doktorer får motta insignierna.

Promovendus/a, kallas den som ska promoveras, pl. promovendi.

Procession, är benämning på högtidligt festtåg, särskilt vid religiösa sammanhang men även vid akademiska högtider.

Övermarskalk, biträder ceremonimästaren i dennes göromål.