Forskning om ett hållbart arbetsliv för personer med kognitiv funktionsnedsättning

Publicerad: 16 maj 2019

Det här projektet tar sin utgångspunkt i att digitaliseringen i samhället har förändrat villkoren i arbetslivet och ökat de kognitiva kraven på alla arbetstagare, men förändringarna blir särskilt kännbara för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Namnet på forskningsprojektet är Hjärnvänliga arbetsmiljöer: Främja ett hållbart arbetsliv för personer med kognitiv funktionsnedsättning i en digitaliserad tid.

Projektet tar sin utgångspunkt i att digitaliseringen i samhället har förändrat villkoren i arbetslivet och ökat de kognitiva kraven på alla arbetstagare, men förändringarna blir särskilt kännbara för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Digitaliseringen och den ökade teknikanvändningen har till exempel bidragit till ökade förväntningar, tillgänglighet och om att göra flera arbetsuppgifter parallellt. Den har också lett till ett ökat informationsflöde och en högre arbetstakt.

Ökade krav

Nya tekniska lösningar och uppdateringar kräver ett ständigt lärande för att följa med i utvecklingen och att bibehålla sin kompetens. Förändringarna innebär även ökade krav på att hantera psykosociala utmaningar i arbetet och att balansera arbetsliv och vardagsliv. Digitala arbetsmiljöer är också förknippade med individualisering och flexibilitet i arbetets organisation, vilket kan vara mer krävande för vissa grupper av anställda. Det får konsekvenser för hur arbetet organiseras.

Digitaliseringen av arbetsmiljön ställer därför nya krav på utvärdering av behov och design av arbetsrehabilitering och på arbetsmiljöarbete. Ny kunskap behövs för att förstå arbetstagares situation och hur rehabiliterande samt förebyggande insatser kan utvecklas för att främja inkludering och jämlikhet i arbetslivet.

Hållbart arbetsliv

Följaktligen, digitaliseringen av arbetslivet kommer att beaktas från olika perspektiv i projektet, individ, organisation och samhälle.

Det övergripande syftet är att öka förståelsen för hur hjärnvänliga arbetsmiljöer kan utformas, och därmed bidra till ett hållbart arbetsliv för alla arbetstagare med särskilt fokus på personer med kognitiva  funktionsnedsättningar.

Projektledare/Kontaktperson

Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493833
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap