Hoppa till innehållet
Lärande toppbild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lärande

Luleå tekniska universitet gör under 2018 en strategisk kraftsamling kring forskning inom området Lärande. Den övergripande målsättningen är att ta fram en vision och målbild för området Lärande – att definiera vad universitetet ska samlas runt, lyfta fram och profilera.

Lärande i olika former genomsyrar hela universitetets verksamhet vilket innebär att lärande är ett strategiskt viktigt forsknings- och innovationsområde för alla som sysslar med utbildning oavsett ämne och nivå. Lärande är även ett centralt område för samhället i stort. All samhällsutveckling vilar i någon mån på lärande – utan detta sker knappast någon utveckling.

Området Lärande är till sin natur såväl mång- som tvärvetenskapligt och ett projekt som detta fordrar därför samverkan på bred front – över ämnes- och institutionsgränser. Detta avspeglar sig redan i projektorganisation, som består av en projektledare: Eva Alerby, professor i pedagogik, KKL, och tre områdesansvariga: Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap, ETS, Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem, SRT, samt Caroline Graeske, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning. Till projektgruppen knyts även en extern referensgrupp med representanter från Norrbottens kommuner, Unionen Norrbotten och Piteå kommun.

Stärker banden mellan universitet och skola

Luleå tekniska universitet har tecknat fyra samverkansavtal med skolhuvudmän i Piteå, Luleå, Kalix och Skellefteå. Syftet är skapa närmare band mellan akademi och skola inom ramen för den nationella försöksverksamhet ULF (Utveckling, Lärande, Forskning).

Undersöker elevers studiemotivation

Vad är det som egentligen motiverar elever i deras skolarbete och kan man hitta nycklar för att låsa upp de enskilda individernas drivkrafter? Det är frågor som ett nytt projekt på Luleå tekniska universitet hoppas finna svaren på.

Foto: Simon Eliasson
Lärarutbildningarna på turné

Luleå tekniska universitet har under våren satsat på en kortare turné i Norrbotten och Västerbotten, i syfte att öka intresset för läraryrket och lärarutbildningen.

Trygghetsuppdrag nedprioriteras i skolan

Ett av grundskolerektorernas viktigaste uppdrag är att leda arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Trots att uppgiften spelar stor roll för elevernas hälsa, utveckling och lärande nedprioriteras uppdraget ofta, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

Foto: Lars Andersson
Samverkan stärker skolans vetenskapliga grund

Under två år har Ulrika Bergmark, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, arbetat som flexitforskare vid Piteå kommun. En samverkansform där universitetets forskning flyttas ut i samhället med syftet att bygga broar mellan akademi och skolpraktik.

Foto: Pixabay
Ny samtalsapp utvecklas för personer med afasi

Att kunna uttrycka sig är viktigt för alla, men alla har inte samma möjligheter. Personer med afasi kan ofta bara uttrycka enstaka ord och exkluderas därför från mer djupgående samtal. Ett nytt projekt vid Luleå tekniska universitet ska förenkla och möjliggöra avancerad kommunikation för denna grupp genom utvecklandet av en ny mobilapplikation.

Foto: Simon Eliasson
Utbildar ny yrkeskategori

Lärarassistenter är en ny och allt mer efterfrågad yrkeskategori inom den svenska skolan. Tidigare har gruppen ofta setts som en extra resurs avsedd för enklare arbetsuppgifter men en ny uppdragsutbildning under ledning av Lernia och med medverkande av Luleå tekniska universitet syftar till en större professionalisering av yrket.

ArcTech – nytt labb för forskning om digitalt lärande

Labbet ArcTech låter forskare, lärare och andra aktörer i samhället samverkan och utforska nya modeller för lärande med hjälp av olika digitala resurser som distansteknik, AI och gamification.

Foto: Lars Andersson
Samverkan för praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete

Sedan 2019 deltar Luleå tekniska universitet i försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) som strävar efter att främja strukturer mellan akademi och skola.

Foto: Eva Alerby
Praktiknära skolforskning under lupp

Forsknings och innovationsområdet Lärande bjöd nyligen in till workshop med temat lärande och forskning i samverkan. Syftet var att lyfta fram och synliggöra den praktiknära forskningen inom förskola och skola samt identifiera och diskutera olika strategier för att vidare utveckla och genomföra praktiknära skolforskning.

Foto: Lars Andersson
Verksamhetsnära forskarskola invigd

Luleå tekniska universitets nya forskarskola PROFS (praktiknära forskning i skolan) invigdes på Vetenskapens hus under fredagen. Syftet med satsningen är att säkerställa universitetets vetenskapliga kompetens i nära samarbete med skolorna i regionen.

Foto: Lars Andersson
Forskarskola med verksamhetsförankring

Luleå tekniska universitets satsning på en praktiknära forskarskola inom lärande står i startgroparna. Efter årsskiftet anställs åtta nya doktorander som kommer bedriva sin forskning i nära relation till skolorna. Förhoppningen är att satsningen ska stärka lärarutbildningarna och skapa ett närmare och mer varaktigt samarbete med skolverksamheten i regionen.

Kontakt

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491506
Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491005
Peter Parnes

Parnes, Peter - Professor

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491033
Karolina Parding

Parding, Karolina - Professor, Meriterad lärare

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493029