Hoppa till innehållet

Lärande i relation till arbetslivet

Vad handlar forskningsområdet om?

Lärande i relation till arbetsliv handlar om det lärande som sker genom arbetslivet, i form av kompetensutveckling, fortbildning, och vidareutbildning inom ett yrke men också för arbete på nya områden. Det handlar om formellt lärande, men också informellt lärande. Exempel på frågor vi behandlar är: Hur organiserar man för kontinuerligt lärande i arbetslivet, det vill säga vilka strukturer för det livslånga lärandet finns, om och hur kan dessa förbättras? Om och hur kan arbetsmarknadens behov av kompetens tillgodoses med hjälp av en fungerande struktur för lärande under arbetslivets gång? Hur kan olika sätt att organisera arbete på påverka villkoren för lärande för de anställda? De perspektiv vi har handlar dels om individers upplevelser av lärandevillkor, om vilka val individer gör, till hur man kan organisera allt från arbetsplatser till utbildningsanordnares verksamheter för att skapa bättre strukturer för det livslånga lärandet – vilket förstås kan ta sig olika uttryck. 

Varför är forskningen viktig?

Vi vet att verksamheter behöver ge sina medarbetare goda villkor för lärande och utveckling för att stå sig i konkurrensen; såväl i termer av konkurrensen om arbetskraft (bra villkor för lärande är en konkurrensfördel) som konkurrensen om kunder (medarbetare med hög kompetens har bättre chans att leverera hög kvalitet). Att fokusera det lärande som sker i arbetslivet, och därmed på arbetsplatser, är viktigt bland annat utifrån att teknikutvecklingen går fort, och individer behöver lära om, lära mer, och lära nytt under sitt arbetsliv. Arbetslivet utgör en viktig arena för det livslånga lärandet.

Vilken kunskap bidrar forskningen till?  

Vår sammantagna forskning i området bidrar med fördjupad kunskap kring villkor för ledning och organisering av lärande i arbetslivet. Vår forskning bidrar med pusselbitar som organisationer och företag såväl som politiker och policyutvecklare kan ha nytta av i planering, ledning och organisering av arbete.  

Områdesansvarig

Karolina Parding

Karolina Parding, Professor

Telefon: 0920-493029
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle