Hoppa till innehållet

Lärande i relation till skola och universitetsutbildning

Vad handlar forskningsområdet om?

Lärande i relation till skola och universitetsutbildning handlar om lärande i en skolkontext där alla skolformer, från förskola till högskola och universitet, inkluderas. Forskningen handlar om såväl formellt som informellt lärande och behandlar exempelvis frågor som lärandemiljöer, inkludering, mångfald och medborgarskap samt elever, studenter och lärares erfarenheter av vissa fenomen i lärandesituationer. Vidare behandlas frågor som: hur, vad, var, och varför lärandet sker och med vilka resurser.

Inom området bedrivs forskning som fokuserar bland annat: pedagogiska relationer, existentiella dimensioner i lärandet, ledarskapets betydelse för skolverksamhet och lärande, ungas mediavanor, filosofiska samtal med barn, unga och vuxna, den rumsliga gestaltningens betydelse i lärandet, genus och intersektionalitet, estetiska lärprocesser, samt läromedier och nya lärteknologier.

Varför är forskningen viktig?

Forskning om lärande är forskning om framtiden. Att elever och studenter kan tillgodogöra sig sina studier och lära sig på bästa sätt är avgörande för samhället då utbildning är en grundpelare för samhälles värdegrund, demokrati och ekonomi. Sedan ett decennium tillbaka oroas många över sjunkande resultat i den svenska skolan och ofta lyfts bristande matematikkunskaper och läsförståelse fram. Även lärarbristen är något som alarmerar och i takt med denna tenderar nya innovativa lärandeformer och designer att träda fram, vilka är angelägna att beforska.

Vilken kunskap bidrar forskningen till?  

Vår sammantagna forskning inom området bidrar till ökad förståelse om hur och varför lärande i olika skolformer och skolkontexter sker. Med fördjupad kunskap kring villkor och organisering av lärande ges möjligheter för ett bättre lärande. Vår forskning bidrar med ny kunskap som leder till effektivare planering, ledning och organisering av lärande inom olika skolformer. 

Delprojektledare

Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»

Exempel på forskningsprojekt inom området