Hoppa till innehållet

Undersöker elevers studiemotivation

Publicerad: 1 april 2020

Vad är det som egentligen motiverar elever i deras skolarbete och kan man hitta nycklar för att låsa upp de enskilda individernas drivkrafter? Det är frågor som ett nytt projekt på Luleå tekniska universitet hoppas finna svaren på.

−  Vi vet att motivation är en grundläggande dimension för lärande och en avgörande faktor för att ta till sig ny kunskap. Däremot vet inte vad som faktiskt motiverar eleverna i våra skolor, säger Eva Alerby, professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet och ansvarig forskare i det nystartade projektet. Ytterst handlar studien om att alla elever ska ges möjlighet till full måluppfyllelse.

− Alla elever ska gå ut med godkända betyg och då är frågan hur man tar sig dit. Är det så att vissa ämnen eller moment är mer motiverande än andra och vilken betydelse har relationen med läraren. Det kan även handla om saker som inre och yttre motivation, är det lärandet i sig som driver eleven eller kanske möjligheterna att studera en viss universitetsutbildning. Det finns alltid något som motiverar och driver oss framåt och vår uppgift blir nu att försöka lokalisera nycklarna och sedan implementera resultatet i undervisningen.

Elevers delaktighet avgörande

Projektet som går under namnet ”Måste det vara kul hela tiden? − En studie kring motivationsskapande faktorer för elever i åk 7–9” genomförs tillsammans med en projektgrupp bestående av lärare på den fristående skolan Nya Läroverket i Luleå och kommer pågå de närmsta två åren. Projektet går inom ramen för den nationella försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) som instiftats med målet att skapa närmare band mellan akademi och skola.

För att skapa sig en bättre bild av elevernas olika drivkrafter kommer projektgruppen låta eleverna själva få svara på vad som motiverar dem i skolarbetet.

− Det är av yttersta vikt för oss och skolan att eleverna är delaktiga i processen. Vi kommer aldrig få ett svar på vad som driver eleverna om vi inte faktiskt frågar dem, säger Eva Alerby.

Trots att motivation och personliga drivkrafter påverkar studieresultaten upplever Eva Alerby att det utbildningspolitiska fokuset på mätbarhet gör att andra pedagogiska verktyg och ansatser blir åsidosatta.

− Utan tvekan blir frågor som dessa lidande. I dag mäter vi bara det som är lätt att mäta och kanske inte det som är viktigast att mäta. Det är ett direkt resultat av politiska beslut som alla lärare och skolor självklart måste förhålla sig till. Samtidigt så är det viktigt att poängtera att det inte finns något motsatsförhållande utan det här är en komplementär ansats som kommer ge oss en större kunskapsbild.

Komplex kravbild

Eva Alerby tror inte att dagens elever har sämre uthållighet eller är i större behov av motivationsstärkande insatser men att det digitala samhället ställer nya och mer komplexa krav på både elever och lärare.

− Det finns så otroligt många fler informationskanaler i dag som konkurrerar om uppmärksamheten. Där finns självklart mycket bra att hämta men också en hel del av motsatsen.

I skrivande stund plågas världen av Covid-19 och många elever har eller kommer senare gå över till distansundervisning. En studieform som öppnar upp för helt nya möjligheter men som också kräver ett större mått av disciplin hos eleverna.

- I glesbebyggda områden går det inte alltid att rekrytera lärare till alla ämnen och då är distansundervisningen en framkomlig väg. Men i takt med att tekniken utvecklas krävs det att vi stannar upp och reflekterar över etiska och relationella frågor, och vi måste även fundera kring vad den mänskliga kontakten betyder i undervisningen.

Deltagande lärare från Nya Läroverket i Luleå är: Magnus Selberg, VD, David Hjelte, SO, Katarina Harju, HKK och Eng, Camilla Sundberg, Sv och Bild, Peter Ohlsson, Skolchef/Projektledare. Mimmi Lind-Löfgren, Bild, Anders Sundström, Ma/No.

Taggar