Äldre personers aktivitetsmönster och aktivitetsprojekt - ett hälsobefrämjande perspektiv

Publicerad: 23 mars 2011

Syftet med forskningsprojekt är att utveckla kunskap om och förståelse för äldre personers aktivitetsmönster och aktivitetsprojekt samt hur dessa kan relateras till upplevelse av hälsa och välbefinnande i livet. Syftet är även att utifrån resultatet av ovan utveckla förslag till insatser för att främja äldre personers hälsa och välbefinnande inom olika boendeformer i sam.

Livslängden för äldre personer i Sverige ökar. Det är inte klarlagt hur den ökade livslängden kommer att påverka äldre personers hälsa. De flesta äldre bor i dag i ordinärt boende men kan ha behov av olika stödformer för boendet senare i livet. Forskning visar att personer kan bevara sin hälsa genom att välja, planera och utföra sina dagliga aktiviteter. Aktiviteterna organiseras i aktivitetsmönster och aktivitetsprojekt. Aktivitetsmönster utgörs av personens dagliga rutiner under ett avgränsat tidsperspektiv och aktivitetsprojekt utgörs av aktiviteter som personen anser väsentliga för sitt liv och som återkommande utför under längre tidsperioder. Planeringen och utförandet av dagliga aktiviteter ger personen kontroll över sitt liv och tränar kroppsliga och mentala förmågor.

Förmågan att organisera och utföra aktivitetsmönster och aktivitetsprojekt är betydelsefullt för hälsa och välbefinnande men det saknas kunskap om äldre personers aktivitetsmönster och aktivitetsprojekt samt hur äldre personer vill bevara eller utveckla dessa i olika boendeformer. Äldreboendedelegationen har gett förslag till en ny struktur för äldreboende med seniorboende, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende men det finns liten kunskap om vilka aktiviteter som äldre personer vill kunna utföra inom de olika boendeformerna. En ökad förståelse för äldre personers aktivitetsmönster och aktivitetsprojekt kan ge ökade möjligheter till att organisera och genomföra insatser för att bevara äldre personers aktivitetsmönster och aktivitetsprojekt i olika boendeformer i samhället.

 

Projektansvarig:

Huvudhandledare: Professor Gunvor Gard, Avdelning för hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap LTU samt vid Avdelningen för sjukgymnastik, Institutionen för hälsa vård och samhälle, Lunds universitet.

Bihandledare: Docent Margareta Lilja, Avdelning för hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap LTU samt vid Institutionen Neurotec, Sektion för arbetsterapi, Karolinska institutet.

Kontaktperson: Cecilia Björklund

Medarbetare i forskningsprojektet

Cecilia Björklund, doktorand och adjunkt i arbetsterapi, Avdelning för hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap LTU.

Professor Gunvor Gard, Avdelning för hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap LTU samt vid Avdelningen för sjukgymnastik, Institutionen för hälsa vård och samhälle, Lunds universitet.

Docent Margareta Lilja, Avdelning för hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap LTU samt vid Institutionen Neurotec, Sektion för arbetsterapi, Karolinska institutet.