Delaktighet i vardagliga aktiviteter för äldre par med stöd av av korttidsboende

Publicerad: 4 april 2014

Utgångspunkten är att antalet äldre personer stadigt stiger och att de flesta äldre personer vill kunna fortsätta bo kvar hemma när de åldras. Stödet från anhöriga är mycket viktigt när det handlar om att äldre personer ska kunna bo kvar hemma i ordinärt boende.

Frågan är vad det innebär för äldre par där kvarboende innebär en anpassningsprocess till två platser som är hemmiljö? För den ena halvan i ett äldre par som delvis vistas på korttidsboendet innebär det byte av både fysisk och social miljö och för den andra personen anpassning till att bo själv under en tid och andra gånger tillsammans med sin respektive närstående. Effekten av korttidsvård för anhöriga och deras närstående är ett område som är förhållandevis lite beforskat, exempelvis behövs mer kunskap kring hur korttidsboendets innehåll svarar mot delaktighetsperspektivet och aspekter relaterade till omgivningsfaktorer. Av intresse är också att studera vilken inverkan olika omgivande miljöer har på delaktighet för personer som växlar mellan olika platser och sammanhang, som avlastning på korttidsboende följaktligen innebär för äldre par i användandet av denna kommunala service.

Projektet påbörjades hösten 2013 och genomförs i samverkan med Luleå kommun. En doktorand är antagen till projektet och datainsamling har påbörjats under våren 2014.

Projektets övergripande syfte                                                                                

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla kunskap och förståelse om hur äldre par som har avlastning genom korttidsboende upplever delaktighet i vardagliga aktiviteter samt beskriva hur personal erfar äldre pars möjligheter till delaktighet. Vidare undersöka och beskriva betydelsefulla faktorer som har inflytande på delaktighet.

Medarbetare i projektet
Gunilla Isaksson, docent biträdande professor i arbetsterapi
Margareta Lilja, professor i arbetsterapi

Stina Rutberg, lektor i fysioterapi
Jenni Riekkola Carabante, leg arbetsterapeut, MSc, doktorand