Hoppa till innehållet
Arbterapi forsknproj.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förmåga att använda vardagsteknik: Svårigheter och möjligheter efter förvärvad hjärnskada

Publicerad: 10 mars 2011

Användning av vardagsteknik är en integrerad del i de flesta aktiviteter i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället och kan därför betraktas som en viktig förutsättning för människans möjlighet till delaktighet i sin livssituation.

Vardagsteknik (VT) dvs. tekniska, mekaniska och elektroniska produkter eller tjänster, innefattar allt från välkänd teknik som kaffebryggare till mer nyligen utvecklad teknik som mobiltelefoner, datorer och Internet tjänster. Det finns en tilltro till att VT har potential till att underlätta dagligt liv och att kompensera för begränsningar som uppstår vid funktionshinder  t.ex. efter förvärvad hjärnskada (FHS). Emellertid så ställer användandet av tekniken krav på färdigheter som ofta begränsas vid hjärnskada och kunskapen om hjärnskadades potential som användare av teknik är bristfällig. Bristen på kunskap kan hindra dem från att kunna använda tekniken som redan finns i deras vardag på ett optimalt sätt, vilket kan utgöra en riskfaktor för exkludering från aktiviteter i dagligt liv, för beroende av andra, för delaktighetsinskränkningar och för social exkludering. Kunskapen om deras potential att använda VT som de redan innehar för att kompensera för sina svårigheter i dagliga aktiviteter är också bristfällig. Det kan leda till att de förutsättningar VT har till att fungera som elektroniska teknikstöd inte tas till vara i rehabiliteringsarbetet.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla ny kunskap om förmågan att använda vardagsteknik hos personer med Förvärvad hjärnskada i yrkesverksam ålder för att stärka deras möjligheter till aktiviteter i dagligt liv och undanröja hinder till delaktighet i livssituationen. Projektet syftar även till att utveckla metoder och riktlinjer för hur personers med FHS användande av VT bäst kan stödjas i rehabilitering.

Kunskapen som tas fram genom projektet kan användas på individnivå som en grund för utformning av interventionsprogram som stödjer personers med FHS användande av VT och på samhällelignivå för att anpassa och påverka utformningen av VT i syfte att göra dessa mer kognitivt tillgängliga så att användning underlättas och görs säkrare.

 

Projektledare: Maria Larsson-Lund