Hoppa till innehållet
bild telefon

"Strategier för att nå ett aktivt vardagsliv" – Ett helt internetbaserat rehabiliteringsprogram

Publicerad: 14 augusti 2019

Omställningen mot en god och nära vård där människor förväntas agera proaktivt och ta ett större ansvar för sin egen hälsa bidrar till ett behov av att utveckla nya träffsäkra interventions/åtgärdsprogram. Det sätter fokus mot aktiviteter i vardagslivet och hur förändring av aktiviteter kan användas som en resurs för att främja hälsa.

Många människor med funktionshinder upplever att möjligheterna till ett aktivt vardagsliv är begränsade samtidigt som tillgången till rehabiliteringen är bristfällig och sällan riktas mot de behov personerna själva upplever. Det finns behov hos många patientgrupper att få stöd i den förändringsprocess som sker när de behöver ställa om till ett aktivt vardagsliv under nya omständigheter. Rehabiliteringen fokuserar i för liten utsträckning den förändringsprocess som människor måste genomgå för att anpassa sig och sina dagliga aktiviteter till en förändrad förmåga och livssituation. Utveckling av internet-baserade interventioner skapar nya möjligheter att förbättra tillgänglighet och effekter av rehabilitering samt att erbjuda mer person-centrerade och jämlika förutsättningar till insatser. Mot bakgrund av detta så har den internet-baserade interventionen "Strategies for Empowering activities in Everyday life" (SEE, version 1.0) , på svenska ”Strategier för att nå ett aktivt vardagsliv” utvecklats för en bred målgrupp.

Interventionen, som ligger i ett testläge i den nationella stöd-och behandlingsplattformen 1177, stödjer personen att "se" sina aktiviteter i vardagen i ett nytt ljus genom självreflektion och i att utveckla självhanteringsstrategier som främjar ett aktivt vardagsliv. SEE är unik i det att den fokuserar att ge stöd i den komplexa utmaningen det innebär att utveckla hållbara självhanteringsstrategier som beaktar att ett aktivt liv förutsätter engagemang i en mängd aktiviteter, på olika platser och i olika sociala nätverk i samhället. Interventionen ger personen möjlighet att själv ta en aktiv roll för att förebygga och övervinna utmaningar i vardagen på ett sätt som är hållbart över tid. Interventionen SEE inkluderar ett webb-program i 1177, som är uppbyggt av moduler och dialoger med arbetsterapeut. Dessutom omfattar SEE ett webbaserat utbildningsprogram och en interventionsguide som stödjer arbetsterapeuters implementering av interventionen i praxis.

Syftet med forskningen som pågår är att pröva, utveckla och utvärdera det helt internetbaserade rehabiliteringsprogrammet, SEE, och dess genomförbarhet i klinisk verksamhet för olika målgrupper såsom personer med stroke eller långvarig smärta. Vidare, klarläggs huruvida SEE har potential att främja ett aktivt vardagsliv för berörda grupper. Den kunskap som erhålls genom forskningen kommer att identifiera områden för anpassningar och förbättring av såväl interventionen som studiedesign, inför en mer storskalig utvärdering av interventionens effekt.

Prel resultat indikerar att SEE kan stödja personer i att utveckla strategier och förändra sina vardagliga aktiviteter och sin hälsa. Forskningen ger också värdefull kunskap om den omställning det kan innebära att förändra verksamhet och den egna yrkesrollen vid implementering vid nya digitala interventionsprogram.

Projektet genomförs i samarbete med Region Norrbotten: Sunderby sjukhus, Paramedicin samt Rehabiliteringsmedicin; Kiruna sjukhus, Öppenvårdsrehabilitering och Piteå Älvdalssjukhus, arbetsterapienheten. Projektet har erhållit finansiering av Kampradsstiftelsen, Stroke fonden, Norrlands Strokefond, Norr-backa Eugenia stiftelsen samt Sveriges arbetsterapeuter.