Hoppa till innehållet

Främja delaktighet efter förvärvad hjärnskada: tillgång till platser sociala nätverk och aktiviteter

Publicerad: 25 juni 2014

Möjliggörandet av delaktighet och inkludering för människor med funktionshinder är en angelägen samhällsfråga. Forskningen visar att engagemang i aktiviteter och delaktighet utanför hemmet har en rad hälsofrämjande effekter för personer med FHS.

Emellertid är inskränkningar i aktivitet och delaktighet, särskilt utanför hemmet dvs. i offentliga miljöer, vanligt förekommande hos personer med FHS vilket utgör ett hot mot deras psykiska och fysiska hälsa.

Möjligheten till aktivitet och delaktighet är till stor del relaterat till den omgivande miljön, men hitintills har miljöns inflytande uppmärksammats i liten utsträckning i såväl forskning som i rehabilitering vid FHS. På det sätt miljön stödjer och hindrar aktivitet och delaktighet är relaterat till många aspekter såsom fysiska, sociala, kulturella och samhälleliga men kunskapen om dessa aspekter är begränsad. Likaså är kunskapen om hur dessa aspekter interagerar på olika sätt i olika situationer och hur de influerar tillgång till platser, sociala nätverk och aktiviter i offentlig miljö begränsad.

Följaktligen behövs mer kunskap om möjlighet till aktivitet och delaktighet i offentliga miljöer för denna grupp. Denna kunskap är viktig för att utveckla designen av rehabiliteringsinsatser som överbryggar hinder till aktivitet i offentlig miljö för personer med FHS samt för att identifiera områden för förbättring och för att kunna utveckla och utforma tillgängliga miljöer och mer inkluderande samhällen som stärker möjligheterna för fler att engagera sig i aktiviteter

Projektledare
Maria Larsson Lund, biträdande professor

Medarbetare
Alexandra Olofsson, doktorand
Anneli Nyman, universitetslektor