Hoppa till innehållet

Utformning av socialt stöd för äldre med depression för att tillgodose deras möjligheter

Publicerad: 10 mars 2011

Utformning av socialt stöd för äldre med depression för att tillgodose deras möjligheter till kvarboende i det egna hemmet.

Projektets övergripande syfte

Att idenitifiera och beskriva erfarenheter äldre personer med depression har av vardagliga aktiviteter tillsammans med andra. Vidare att identifiera och beskriva äldre personers behov av trygghet, socialt engagemang och delaktighet i vardagliga aktiviteter.

Kort beskrivning av projektet

Projektet är ett doktorandprojekt vid Luleå tekniska universitet (LTU) i samverkan med Karolinska institutet (KI) i Huddinge. Projektet har anknytning till ”Ageing in Place” en forskningsplattform vid KI med programstöd från FAS.

Utgångspunkten för projektet är att psykisk ohälsa är så vanligt förekommande att det betraktas som ett folkhälsoproblem, att antalet äldre ökar och att ett omfattande antal av dem kommer att ha psykisk ohälsa. Socialt stöd framhålls i aktuell forskning som en viktig preventiv faktor för att motverka utvecklandet av depression hos äldre personer. Tidigare studier om äldre har framförallt inriktats mot den fysiska boendemiljön medan den sociala miljön studerats i mindre omfattning. Den forskning som idag finns om sociala interaktioner och socialt stöd för personer med olika funktionshinder har visat att tillgången till och kvaliteten på socialt stöd är av central betydelse för personers möjligheter att utföra sina dagliga aktiviteter. Det finns dock ett behov av mer kunskap om olika former av socialt engagemang och hur det påverkar möjligheter till och upplevelser av aktivitet och delaktighet i dagligt liv.

Vidare så föreligger det idag bristande kunskaper om hur socialt engagemang och delaktighet i vardagliga aktiviteter kan främjas och vilka effekter som kan åstadkommas. Det är därför av betydelse att få en ökad kunskap om hur äldre upplever att socialt engagemang kan främja deras möjligheter till aktivitet och delaktighet för att kunna utveckla interventionsprogram. Projektet startade under hösten 2008 med en explorativ studie där ett antal äldre personer med depression kommer att följas longitudinellt genom intervjuer och observationer i deras vardagliga miljö.

Syftet är att identifiera och beskriva hur erfarenheter av vardagliga aktiviteter tillsammans med andra influerar delaktighet hos äldre med depression. Studien har en kvalitativ ansats där data samlas in och analyseras via narrativ metod. Deltagarna i studien är män och kvinnor, 65 år och äldre som bor i ordinärt boende, ensam eller samboende samt har diagnostiserats för mild eller medelsvår depression. Projektet förväntas kunna leda till en ökad kunskap om vilken betydelse familj, vänner samt vård- och omsorgspersonal har i äldres vardag samt hur de kan stödja äldre preventivt för att undvika eller mildra depression och därmed bidra med både mänskligt och hälsoekonomiskt värde.

 

Projektansvarig: Gunilla Isaksson lektor i arbetsterapi, avd för hälsa och rehabilitering, institutionen för hälsovetenskap

Kontaktperson: Gunilla Isaksson

Medarbetare i projektet

Universitetsadjunkt, doktorand Anneli Nyman, Avdelningen för arbetsterapi, Institutionen för hälsovetenskap

Universitetslektor, Gunilla Isaksson, Avdelningen för arbetsterapi, Institutionen för hälsovetenskap

Universitetslektor Staffan Josephsson, Institutionen Neurotec, Sektionen för arbetsterapi, Karolinska institutet