Arkitektur

Forskargruppen ser arkitektur, som konstruktiva, ekonomiska, praktiska och funktionella dimensioner integrerade med estetiska, harmoniska, och symboliska dimensioner. Det innefattar också vad arkitektur betyder för relationen mellan människor, natur, historia och byggd miljö inom olika nivåer i samhället.

Arkitekturgruppen bedriver forskning, forskarutbildning samt utbildning med fokus på hållbar och god fysisk livsmiljö. som motverkar klimatbelastning och är anpassad till klimatförändringar. Detta sker genom att integrera husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering genom att estetiskt gestalta och förena funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska dimensioner i relation till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö.

Vi undersöker och utarbetar innovativa förslag på hur planeringsprocesser kan vidareutvecklas, hur stads- och bebyggelsemiljöer samt byggnader kan utformas för att bättre möta behov och önskemål, som uppstår vid stora variationer i säsongsklimat och kommande klimatförändringar. Detta ställer speciella krav på hur byggnader och fysiska samhällsstrukturer utformas, vilka trafiklösningar som väljs och hur dessa integreras, hur byggnader lokaliseras och utformas och hur detta hur detta i samverkan med varandra kan berika livsmiljön både inom- och utomhus under en lång vintersäsong.

Gruppen är särskilt uppmärksammad för att anpassa byggd miljö genom urban design och planering för säsongsvariationer och förändringar i klimatet.

Vår forskning inom trafik berör bland annat trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet i tätorter för gående och cyklister. De svagaste trafikantgrupperna; barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade beaktas särskilt. Fysiska åtgärder i trafiken samt fordonsrelaterad trafiksäkerhet behandlas också.

Vi arbetar med flera samverkande områden som planering, transporter, arkitektur, utvecklingsfrågor och ekonomi. Skalan varierar från en mycket detaljerad nivå till större planeringsstrukturer på den regionala, nationella och internationella nivån. Den nuvarande, tillförordnad ämnesföreträdare är Agatino Rizzo.