Arkitektur

Forskargruppen ser arkitektur, som konstruktiva, ekonomiska, praktiska och funktionella dimensioner integrerade med estetiska, harmoniska, och symboliska dimensioner. Det innefattar också vad arkitektur betyder för relationen mellan människor, natur, historia och byggd miljö inom olika nivåer i samhället.

Vi undersöker och utarbetar innovativa förslag på hur planeringsprocesser kan vidareutvecklas, hur stads- och bebyggelsemiljöer samt byggnader kan utformas för att bättre möta behov och önskemål, som uppstår vid stora variationer i säsongsklimat och kommande klimatförändringar. Detta ställer speciella krav på hur byggnader och fysiska samhällsstrukturer utformas, vilka trafiklösningar som väljs och hur dessa integreras, hur byggnader lokaliseras och utformas och hur detta hur detta i samverkan med varandra kan berika livsmiljön både inom- och utomhus under en lång vintersäsong.

Vår forskning inom trafik berör bland annat trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet i tätorter för gående och cyklister. De svagaste trafikantgrupperna; barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade beaktas särskilt. Fysiska åtgärder i trafiken samt fordonsrelaterad trafiksäkerhet behandlas också.

Vi arbetar med flera samverkande områden som planering, transporter, arkitektur, utvecklingsfrågor och ekonomi. Skalan varierar från en mycket detaljerad nivå till större planeringsstrukturer på den regionala, nationella och internationella nivån. Den nuvarande, tillförordnad ämnesföreträdare är Agatino Rizzo.