Hoppa till innehållet
urban_street
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Effekter av att satsa på transportslaget gång

Publicerad: 11 november 2016

Det övergripande syftet med projektet är att främja transportslaget gång genom att visa på effekter, positiva miljövinster i form av minskade CO2-utsläpp och andra kvantifierbara aspekter, om det sker ett skifte från motoriserade transportslag för persontransporter till transportslaget gång. Detta bör ske för att möta målet att utsläppen av växthusgaser från transportsystemet måste minska. Projektet är en förstudie och finansieras av Trafikverket. Arbetet sker i samarbete med SWECO.

Den övergripande frågan för förstudien är:

Vad är det för typ av åtgärder som behövs för att få till en överföring från motoriserade transporter till transporter till fots? Specifika klimatrelaterade frågor är: Vilka är de rätta åtgärderna för att få positiva klimateffekter, dvs. vilka klimatåtgärder är lämpligast för att minska CO2-utsläpp i relation till satsningar på transportslaget gång? Vilka åtgärder behövs för att få den önskade effekten? Var finns de största vinsterna att hämta beträffande minskade CO2-utsläpp? Andra frågeställningar avseende val av transportmedel kommer även att studeras:

  • Konflikt med andra oskyddade trafikanter, cykel och moped, som kan påverka val av transportmedlet. Det är mest nytta av transportlagt gång inom tätort där vi har de största utrymmesbristen. Konflikten med andra typer av oskyddade trafikanter orsakar tillgänglighetsproblem.

  • Välplanerade och gena gångvägar, gångbanans geometri för att uppfylla tillgänglighetskraven, prioriteringar vid trafiksignaler, trygghet, drift och underhåll.

  • Mjuka stimulansåtgärder till att välja transportslaget gång, informationskampanjer.