Hoppa till innehållet
En skogsväg vid ett skogsbryn en fin vårvinter där en spark står på vägen

Landsbygdens fossilfria persontransporter - ur ett resenärsperspektiv

Transporter har en viktig roll för ett hållbart samhälle. Idag är transporterna en stor utsläppare av växthusgaser och det är bråttom att komma bort från användandet av fossila bränslen. Samtidigt är transportens roll för den sociala hållbarheten viktig, transport möjliggör tillgång av till exempel service, skola och arbete. Särskilt tydliga är svårigheterna på gles- och landsbygder där avstånden ofta är långa och det finns få eller inga alternativ till bilen.

Fokus för detta projekt är att bidra till en omvandling mot fossilfria persontransporter i gles- och landsbygder med hänsyn till den sociala hållbarheten

Med utgångspunkt från Västerbotten och Norrbotten kommer studien baseras på några fallstudiebyar eller stråk. Genom att flera byar ingår i studen undviks generalisering av  "landsbygd" som en enhetlig klump, istället möjliggör flera byar att visa på de variationer och likheter som finns mellan olika landsbygder.

Projektet fokuserar enbart på persontransporter. Exempel på några transportmedel som är aktuella för studien är gång, flyg, tåg, bil eller varför inte spark?  Exempel på bränslen är bioenergi, muskelkraft eller el. 

Så här går det till

Projektet bygger på ett cirkulärt arbetssätt. De första två stegen genomförs via workshops, där bybor bjuds in för att utbyta erfarenheter och tankar kring sina persontransporter:

Det första steget är att identifiera resebehov och förutsättningar. Resebehov handlar om de resor människor gör och varför dessa görs, ytterligare diskuteras hur fossilfrihet kan påverka dessa resebehov. Att identifiera resebehov handlar också om att öka förståelsen kring den mångfald av resor som sker på gles- och landsbygder. Detta är viktigt för att förstå transportens roll för social hållbarhet.

Andra steget handlar om att identifiera olika lösningar. Resandet består av många olika sorters resande, varför lösningarna också troligen kommer att vara olika. Här utgår vi från de olika resor som tidigare identifierats och diskuterar vilken/vilka resa/resor som skulle gå att genomföra fossilfri - med bibehållen social hållbarhet.

Efter första och andra steget hoppas vi kunna testa en lösning som innebär minskad användning av fossila bränslen men med bibehållen social hållbarhet.

metod för projektet fossilfria persontransporter på gles och landsbygder.

Kontakt

Margareta Westin

Margareta Westin, Doktorand

Telefon: 0920-493805
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser