Undermarksplanering

Publicerad: 16 oktober 2019

Projektet handlar om hållbar resursanvändning av undermarksrymden, eller planering av volymen under markytan. Numera finns förutom grundläggning av byggnader många vertikala byggnadsdelar i undermarken, som butiker, garage, förråd, skyddsrum, nedgångar till tunnlar och liknande.

Det finns också många horisontella anläggningar under markytan, som trafiktunnlar, ledningstunnlar, VA-ledningar, kablar m.m. Detta tillsammans ger en komplex användning när anläggningarna riskerar att korsa varandra och det är inte ovanligt att anläggningar är hemliga och inte finns med i underlagsmaterial. Idag planeras undermarken inte alls på samma sätt som ovan mark i tex kommunala planer enligt Plan- och bygglagen. Ovan mark görs översiktsplanering detta projekt syftar till att kommunerna ska utveckla ”undersiktsplanering”.

Under markytan finns dessutom naturresurser som kan användas för många olika syften, t.ex. uttag av grundvatten, geotermisk värme, bergmaterial, marklager lämpliga för lagring av värme och kyla som vi samlat benämner geosystemtjänster. Idag blir det dessutom mer och mer utmanande att bygga i tätorter, eftersom man i högre grad vill återanvända redan tidigare utnyttjade markresurser, som många gånger är förorenade, samt bygga i områden som har tekniskt utmanande undermarksförutsättningar. Plan och bygglagen som reglerar planeringsprocesserna ger idag sparsamt med anvisningar gällande planering och nyttjande av undermarksrymden.

Det övergripande syftet med projektet är att öka undermarksinformation för användning i alla planeringsskeden från kommuntäckande översiktsplanering, fördjupning av översiktsplaner, stadsdelsutveckling, områdesplanering till detaljplanering.

Projektet är en samverkan med Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnad (projektledare). Finansierat av Formas.

Kristina Nilsson

Nilsson, Kristina - Professor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491678
Rum: F241 - Luleå»