Hoppa till innehållet

Möjligt liv på Mars i Science

Publicerad: 16 december 2014

Det finns metan i Mars atmosfär. Det slås fast i en artikel som den här veckan publiceras i tidskriften Science. Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är en av forskarna bakom artikeln. Det här väcker frågan om möjligheten till biologisk aktivitet på Mars.

Artikeln bygger på en studie som baseras på analys av data från ett av instrumenten ombord på den obemannade farkosten Curiosity som sedan två år tillbaka befinner sig på Mars. Instrumentet, som kallas SAM (Sample Analysis at Mars), har upptäckt en episodisk ökning av metankoncentration i Mars atmosfär. Insamlandet av data har pågått i 605 sols, det vill säga 605 Marsdagar (en marsdag motsvarar motsvarar 24 timmar, 39 minuter och 35 sekunder). 

Att Mars atmosfär innehåller metan upptäcktes redan för ett decennium sedan. Men tidigare forskning, som gjorts med bland annat jordbaserade mätningar och genom mätningar från satelliter, har visat på motstridiga resultat och inte kunnat förklara hur och var metanen uppstår och hur den försvinner.

Miljöpåverkan 

Metan kan uppstå som en biprodukt av biologisk aktivitet. Det mesta av metanet i vår egen atmosfär härrör till exempel just ur detta. En fråga som rönt stort forskningsintresse är därför om biologisk aktivitet även gett upphov till förekomsten av metan i Mars atmosfär.

Instrumentet SAM har kunnat uppmäta bakgrundsvärden i metankoncentrationer på runt 0,7 ppbv (parts per billion in volume) och har dessutom uppmätt en episodisk ökning upp mot tio gånger så mycket, 7 ppbv, under en period på 60 sols. Som komplement till de uppmätta värdena har data från SAM dessutom satts i relation till referensdata från den meterologiska stationen REMS (Rover Environmental Monotoring Station), som också finns på Curiosity. REMS mäter bland annat luft- och marktemperatur, relativ fuktighet, tryck och vindhastighet. Därigenom har forskarna kunnat undersöka möjligheten till växelverkan med parameterar från den omgivande miljön.

– Eventuellt kan det vara så att det finns en årstidsvariation när det gäller metankoncentrationens relation till miljövariablerna. Detta skulle kunna bekräftas genom fortsatta kontinuerliga mätningar, säger Javier Martín-Torres som tillsammans med María Paz Zorzano Mier, doktor i fysik vid Centro de Astrobiología, är ansvarig för den vetenskapliga delen av REMS-instrumentet.

Biologiskt liv på Mars 

Forskningsresultatet som nu publiceras i Science slår alltså definitivt fast att det finns metan i Mars atmosfär. Men flera frågetecken kvarstår. Bland annat att finna en förklaring till gasens ursprung. Det är alltså fortfarande okänt vilka mekanismer som ligger bakom metanets produktion och destruktion. 

– Vetskapen om metan i Mars atmosfär ger upphov till flera hypoteser kring varför metanet beter sig som det gör. Det väcker idéer om klimatförändringar på Mars, vulkanism eller till och med förekomsten av mikroorganismer, säger Javier Martín Torres.

Författarna till artikeln som publiceras i Science tillhör samtliga forskargruppen Mars Science Laboratory, MSL. 

Kontakt

Taggar