Jurate Kumpiene - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jurate Kumpiene - Sekventiell behandling av blandförorenad jord

Publicerad: 12 oktober 2011

Jurate Kumpiene, Avfallsteknik, har från Formas fått beviljat medel med 3 585 000 kr till projekt ”Sekventiell behandling av blandförorenad jord”.

Ragnsells medfinansierar projektet med en lika stor summa som Formas, dvs med 3 585 000 kr.

Projektets mål är, att genom samverkan mellan forskare och industri, utveckla och utvärdera praktiska och ekonomiska tekniker för behandling och deponering av blandförorenade jordar. Behandling av förorenad jord kan sällan göras med en enda metod. Sekvenser av samverkande åtgärder för jord med blandade föroreningar (t ex PAH och metaller), såsom jordtvätt och samtidigt separation i partikelstorleksklasser, kommer därför att utvecklas för att kunna lämna en stor del av jorden på plats och minska behov av ersättningsmaterial, transporter och deponivolym. Målet är att kunna lämna merparten av jorden på plats, medan en föroreningsanrikad fraktion stabiliseras och deponeras. Urval av tillsatsmaterial för fastläggning av föroreningar kommer att göras på basis av tidigare forskningsresultat och kompletterande tester med olika industrirestprodukter t.ex. från energi- och stålindustri. För utvärderingen av behandlingsresultat undersöks materialens lakbarhet, toxicitet, mineralsammansättning och föroreningarnas speciering.

Projektet inleds med småskaliga underökningar och modellberäkningar och avslutas med fälttester och utvärdering i fullskala. Projektresultaten kommer att spridas till forskare genom bl a publikationer i vetenskapliga tidskrifter, seminarier och konferensbidrag; studenter via undervisning och projektarbeten; näringsliv via möten och workshops. Uppföljning av projektets resultat kommer att utföras genom referensgruppens årliga utvärderingar.

Hållbar hantering av förorenad jord

Det vanligaste sättet att sanera förorenade områden är att gräva upp och transportera bort förorenat material till deponi. Beroende på materialets karaktär krävs olika miljöskyddsåtgärder och de kostnader som därvid uppstår är betydande. Deponeringen innebär i sig enbart en förvaring och ingen förändring av materialets potential att avge miljöstörande ämnen. Materialets farlighet kan påverkas genom flera olika behandlingar t ex syftande till att ta bort, fastlägga eller separera farliga ämnen. Det är även en stor fördel om blandningar av olika föroreningsslag kan hanteras i samma process, t ex organiska och oorganiska ämnen. En sådan teknik är kemisk extraktion i kombination med separation och kemisk stabilisering av de mest förorenade partikelfraktionerna. Fastläggning av föroreningar i koncentratet kan göras på resurseffektivt sätt med hjälp av industrirestprodukter t.ex. från energi- och stålindustrier.

   "Restprodukter exporteras utomlands"

Det är idag inte ovanligt att förorenad jord och andra restprodukter exporteras utomlands för behandling. Det visar behovet av kompetens- och kapacitetsutveckling i landet, men det visar även på att befintlig kompetens behöver göras mera synlig och tillgänglig. Projektet syftar till att i samarbete mellan universitet och näringsliv främja hållbar hantering av förorenad jord.

Projektets mål är att utveckla och utvärdera praktiska tekniker för behandling av blandade (dvs organiska och oorganiska) föroreningar. Målgrupp för projektet är aktörer inom marksanerings- och avfallhanteringsbranchen, dvs entreprenörer, industrier, statliga myndigheter och andra problemägare.