Jaana Ekblom
Jaana Ekblom läser sista året på Naturresursteknik

Nätverket Renare Marks Vårmöte 2012

Publicerad: 4 april 2012

Naturresursteknikstudent besökte Renare Marks Vårmöte på Clarion Hotel Post i Göteborg, 28-29 mars 2012. Syftet med besöket var att få en uppdatering på det senaste inom branschen för förorenad mark. Temat för vårmötet var ”Nytta och konsekvens av efterbehandling ur ett svenskt respektive internationellt perspektiv”.

Konferensen hade över 400 deltagare och totalt 35 olika anföranden.

Jaana Ekblom, Naturresursteknikstudent med inriktning Miljö och Vatten: - Det var två intensiva men fantastiskt spännande dagar. Föredragen var indelade i två parallella sessioner, så man fick välja vilka presentationer man skulle gå på.

Dag ett inleddes gemensamt av Maria Sundesten, ordförande NRM och Yvonne Ohlsson, moderator. Därefter hölls presentationer från Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, SGU, SGI och länsstyrelsernas nationella samordnare.

Efter lunchen lyssnade jag på presentationer med temat humantox/ekotox/markfunktioner. Under passet diskuterades många intressanta frågor, till exempel hur valet av analysmetod för metaller i jord påverkar resultatet och därmed riskbedömningen.

      Det känns otroligt kul att höra om vad som händer
          inom branschen just nu, och samtidigt återkoppla
              det till vad jag har läst i min utbildning


Därefter hölls en presentation av Mariella Sina som fått utnämningen bästa examensarbete 2011, för sitt examensarbete ”Validation of a two-phase bioassay for risk assessment of contaminated soils”.

Dagen avslutades med en internationell utblick, med bl.a. presentation av Dr. Jan Hellings, om hur saneringarna gått till inför sommar-OS i London 2012.

1
"Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?” - Anja Enell, SGI.

Dag två, inleddes med presentationer som behandlade frågeställningar kring kostnadsnytta och kostnadseffektivitet. Till exempel hur man använder multi-kriterienalays för att utvärdera efterhandlingens hållbarhet, och kostnads-nyttoanalys för att välja mellan olika efterbehandlingsalternativ.

Nästa pass var en fortsättning på temat internationellt utblick från föregående dag, då bl.a. Jens Laugesen, det Norske Veritas, berättade om olika saneringsprojekt av förorenade sediment i Norge.

Efter lunch och fortsatt utställning, byttes temat för presentationerna till juridik. Intressanta presentationer och diskussioner hölls bl.a. kring det senaste från Bryssel rörande förorenad mark, och om rättspraxis för efterbehandlingsansvar och exploatörens ansvar, och om rättsliga problem som kan uppstå vid fastighetstransaktioner.

- Det känns otroligt kul att höra om vad som händer inom branschen just nu, och samtidigt återkoppla det till vad jag har läst i min utbildning. Jag tror att det finns mycket att göra för oss Naturresursteknikstudenter inom just förorenad mark, eftersom vi kan bidra med vårt perspektiv då nya metoder och tekniker hela tiden dyker upp, debatteras och förbättras. Vi är nog alla eniga om att målet för att bedöma och åtgärda en förorening ska ske på ett hållbart sätt, med exakt vad det innebär och hur det ska gå till finns det mycket kvar att jobba med, avslutar Jaana.

Nätverket Renare Mark

Nätverket Renare Mark startade 2011, och är ett nätverk öppet för alla. Dess uppgift är just att nätverka. Renare Mark arrangerar bl.a. möten, konferenser, utbildningar och skapar arbetsgrupper med syfte att sträva framåt i specifika frågor inom marksaneringsområdet.  Detta sker i samarbete med forskare och andra nätverk.

Nätverket består av uppemot 800 medlemmar och 160 medlemsorganisationer.

Civilingenjör Naturresursteknik