Arsenik - Bildkälla Wikimedia Commons
Arsenik - Bildkälla: Wikimedia Commons Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny strategi för hantering av arsenikrika avfall

Publicerad: 7 december 2015

I ett nytt forskningsprojekt kommer forskargruppen inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet utveckla en säker och varaktig hantering av arsenikrika rester med syfte att avgifta kretsloppen och skydda miljö och hälsa. Projektet finansieras av Formas.

–  Materialets farlighet kan minskas genom kemisk behandling, till exempel fastläggning som radikalt minskar arsenikens löslighet, rörlighet och spridning, vilket är målet med slutförvaring av miljögifter och därmed avgiftas kretsloppen, säger Jurate Kumpiene, professor inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

I Sverige är arsenik en vanligt förekommande förorening, på grund av gångna tiders industriella aktiviteter såsom glastillverkning och träimpregnering. Omfattande forskningsinsatser har gjorts för att utveckla teknik som tar bort arsenik från grundvatten, men det saknas effektiva metoder att ta hand om arsenikförorenat fast material. Det leder till att stora volymer arsenikförorenad jord grävs upp och läggs på upplag. Nya frågor uppstår: Vad händer med arseniken i upplaget? Vad ska man göra med utgrävd arsenikförorenad jord och arsenikrika rester från vattenrening?  Hållbara lösningar kräver ett livscykelperspektiv med långsiktigt hållbart omhändertagande av material efter att de har förbrukats eller flyttats bort. Att lägga materialet på upplag utan behandling innebär enbart förvaring och ingen förändring av arsenikens egenskaper.

–  Arsenik i miljön är en betydande hälsorisk. På grund av hög humantoxicitet och cancerframkallande egenskaper är arsenik bland de prioriterade föroreningarna över hela världen, säger Jurate Kumpiene.

Projektet genomförs i samarbete med forskare i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet, Internationella forskargruppen vid KTH-International Groundwater Arsenic Research Group samt företag: Piteå Såg och Hyvleri, och Geogen Produktion AB.

Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020

Taggar