Hoppa till innehållet
Kulturens hus i Luleå

Avslutat projekt: Kulturens materia - en analys av kulturhusets värdeskapande

Publicerad: 14 oktober 2008

2008-2010. Samhällsnyttan av att bygga och förvalta ett kulturhus.En byggnad bör skapa ett mervärde för byggherren och dess entreprenörer för att byggprojektet ska bli lönsamt och samhällsekonomiskt hållbart.

Det är emellertid svårt att beskriva värdet av en offentlig byggnad i allmänhet och byggnader, som syftar till att skapa en känslomässig eller kunskapsutvecklande upplevelse för dess brukare, i synnerhet. Likaså är de indirekta ekonomiska effekterna av en investering i ett kulturellt byggprojekt svåra att värdera i termer om hållbar utveckling i regionen.

Projektet utgår från byggprocessen – från idé till förvaltning – av offentliga kulturbyggnader genom en fallstudie av kulturhus och med en fördjupad studie av Kulturens hus i Luleå med fokus på programarbetet i byggprocessens tidiga skede. Här diskuteras tre faser i programarbetet avseende byggherrens (kommunens) önskemål och krav och aktörernas upplevda nytta i 1) idéarbetet 2) relationen mellan byggherre/beställare och entreprenör och 3) organisationen av förvaltningen av byggnaden.

Fallstudien skall resultera i en nyttoteoretisk analys, i vilken aktörer (byggherre/beställare, entreprenör och brukare) beskriver sina nyttor med ett kulturhus och hur de upplever att de satta kraven och önskemålen på byggnaden motsvarar det färdiga resultatet.

Ett förväntat resultat från studien är en utveckling av programarbetet för byggherrar och beställare i byggprocessens tidiga skede, avseende att identifiera, värdera och följa upp effektiva och hållbara tekniska byggnadskrav.

Forskningsprojektet syftar således till att fördjupa förståelsen för ett byggprojekts värdeskapande och samhällsekonomiska effekter genom att studera programarbetet i byggprocessens tidiga skede avseende byggherrens önskemål och krav och brukarnas upplevda nytta.


En analys av kulturhusets värdeskapande genom värdebaserad programmering

Ett förväntat resultat från projektet är också att vi kan identifiera kritiska faktorer som skapar ett nyttovärde av ett kulturhus för beställare, entreprenörer och brukare. Vi förväntar oss att en analys av dessa faktorer sedan kan ligga till grund för utvecklingen av en teoretisk modell för värdebaserad programmering. Denna modell skall bidra till att öka förståelsen kulturhus värdeskapande. Med finansiellt stöd från SBUF kommer en praktisk metod för värdebaserad programmering för beställare och entreprenörer att utvecklas. En metod, som stöd för utveckling av värdebaserad programmering, är Value Management (VM). VM är en planerad, tvärvetenskaplig gruppbeslutsprocess som stödjer utvecklingen av värdet i ett projekt, i en process eller hos en produkt och som är förenliga med intressenternas affärsmål och kundernas krav och önskemål. VM anses ofta bidra till kostnadseffektivisering, men också till ett mer betydelsefullt resultat som innefattar möjligheten att utvärdera ett projekt utifrån fler kriterier än enbart kostnaderna.

Silverträdet
Silverträdet vid ingången till Kulturens hus

Projektet är finansierat av 
BIC/Formas
SBUF
Luleå Kommun
Nåiden Bygg AB

 

 

 

 

 

 

Projektet bedrivs som ett doktorandprojekt i Byggproduktion vid Luleå tekniska universitet, Avdelningen för arkitektur och infrastruktur

Huvudhandledare:
Professor Thomas Olfosson

Biträdande handledare:
Tekn Dr Nina Ryd (Chalmers tekniska högskola)
Docent Elin Wihlborg (Linköpings universitet)

Forskarstuderande:
Ek lic Kristina Laurell Stenlund

Kontakt:

Kristina.Laurell-Stenlund