Hoppa till innehållet

Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä

Publicerad: 23 april 2013

Syftet är att reducera beställarens osäkerhet vid beslut om att initiera byggprojekt genom att ta fram förslag på styrmedel anpassade för den industriella byggprocessen.

För att utveckla dessa nya styrmedel avser projektet att

  1. studera beställarnas nuvarande styrmedel, vilka huvudsakligen är utvecklade med utgångspunkt från det traditionella byggandet och därför anpassade efter detta,
  2. studera de specifika krav som en industriell byggprocess ställer, och
  3. jämföra beställarnas styrmedel med dessa krav för att identifiera eventuella gap och hinder för beställare att, vid beslut om att initiera byggprojekt, kunna beakta industriella byggalternativ tillsammans med mer traditionella.

Det industriella byggandet sker med utgångspunkt från andra förutsättningar och ställer andra krav på aktörerna i byggsektorn än vad det traditionella, icke-industriella, byggandet gör. Vid ett industriellt byggande är exempelvis entreprenören genom sin valda produktionsprocess beroende av att deadlines är tydligt definierade, och att de inte ändras eller bryts. I de fall där så sker är detta förenat med effektivitetsförluster, och extra kostnader för beställaren. Tidigare kunskaper om metoder och avtalsprinciper, vilka också fungerar som styrmedel för beställare av byggprojekt, går heller inte att helt okomplicerat tillämpa i det industriella byggandet. Även om det industriella byggandet potentiellt kan erbjuda attraktiva möjligheter, så som exempelvis en väldefinierad produkt, goda förutsättningar för kvalitetsledning, uppföljning och en säkrare investeringskalkyl, så är det därför fortfarande förenat med osäkerhet för beställare av byggprojekt att välja ett industriellt byggande.

Projektet "Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä" syftar till att reducera beställarens osäkerhet vid beslut om att initiera byggprojekt genom att ta fram förslag på styrmedel anpassade för den industriella byggprocessen. För att utveckla dessa nya styrmedel avser projektet att (1) studera beställarnas nuvarande styrmedel, vilka huvudsakligen är utvecklade med utgångspunkt från det traditionella byggandet och därför anpassade efter detta (2) studera de specifika krav som en industriell byggprocess ställer och (3) jämföra beställarnas styrmedel med dessa krav för att identifiera eventuella gap och hinder för beställare att, vid beslut om att initiera byggprojekt, kunna beakta industriella byggalternativ tillsammans med mer traditionella. (1)- (3) utgör i sig delsyften i projektet.

I projektet "Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä" hämtas empiri från växelverkan mellan beställare och industriella byggare i verkliga byggprojekt. Datamaterial insamlas genom intervjuer med nyckelpersoner (beställare och industriella byggentreprenörer) i de studerade byggprojekten, genom observationer av pågående byggprojekt och genom insamling och studie av sekundära datakällor i form av dokumentation som finns kopplat till de studerade byggprojekten. Slutsatser från dessa kvalitativa studier följs därefter upp i en enkät riktad till beställare och industriella byggare. Slutsatser och erfarenheter från projektet återkopplas till studiernas parter genom en "handbok för beställare av industriellt byggande".

Publikationer:

Kontakt:

Susanne Engström

Engström, Susanne - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491921
Rum: F963 - Luleå»