ProduktionBygg

Publicerad: 2 februari 2015

ProduktionBygg är ett byggproduktionstekniskt forskningsprogram som drivs av avdelningen för byggkonstruktion och -produktion tillsammans med datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, Chalmers tekniska högskola, NCC Construction, Lindbäcks Bygg, Boklok Housing och PEAB.

Byggbranschen måste hitta nya produktionsmetoder som ökar effektiviteten, utan att äventyra flexibiliteten i olika byggnader som produceras. Flera svenska byggföretag undrar därför: hur ska vi arbeta för att kombinera standardisering och flexibilitet effektivt? Den fasta industrin har länge arbetat med standardisering och upprepning, men ställer sig idag frågande till hur man effektivt ska producera mer flexibelt i korta serier. ProduktionBygg siktar på att skapa en samverkan mellan produktionsområden inom byggande och tillverkningsindustri för att öka produktiviteten i bostadsbyggandet. Målet med ProduktionBygg är att utveckla ny byggproduktionsteknik som balanserar flexibilitet och standardisering inom svenskt husbyggande för ökad kvalitet och sänkta byggkostnader. Programmet kommer att ta fram följande nya produktionsmetoder som hanterar standardisering och flexibilitet:

  • 3D-utskrifter av byggdelar minskar tillverkningskostnaden för speciallösningar. Materialval återstår att inventera, men både betong och trämassa har stor potential. Tekniken kan vara exporterbar till länder med behov att bygga upp sitt bostadsbestånd i krigsdrabbade områden.
  • Robotar på bygget handlar om att ersätta arbetsuppgifter som är arbetsmiljömässigt är tunga, samt att hitta uppgifter som kan förläggas utanför normal arbetstid. Besparingen består av en ökad produktionstakt och ökad precision. En minskning av produktionstiden med 5% motsvarar en besparing på c:a 2 miljoner i ett normalt bostadsprojekt.
  • Geometrisäkring ökar slutproduktens upplevda kvalitet hos slutkunden. Hur möts olika ytor på ett attraktivt sätt och hur ska material väljas för att öka känslan av kvalitet, men behålla produktionseffektiviteten? Kundnöjdhet genererar mindre klagomål, färre omtag och korrigeringar, vilket minskar den totala byggkostnaden.
  • Big Data som angreppssätt för miljödata för byggmaterial och komponenter leder till större förutsägbarhet i planeringsfasen av en husbyggnation. Rätt val av material beror också på vilken produktionsmetod som kopplas till det materialet. Beställare kan på ett tidigt stadium få indikationer på balans mellan produktionseffektivitet och miljöpåverkan, vilket leder till större kundnöjdhet och precisare styrning av byggprojektet. De 20 % av kostnaderna i ett byggprojekt som läggs i förberedelser och projektering styr storleken på hela slutsumman, därför är tidiga skeden avgörande för god ekonomi och grön hållbarhet.

Läs mer:

Inom ProduktionBygg genomfördes 26 mars 2015 den första årliga Svenska Byggproduktionsdagen. Målet är nu att ProduktionBygg ska utvecklas till ett större program och gå vidare till VINNOVAs steg 2 inom satsningen Utmaningsdriven
Innovation. Ansökan ska lämnas in senast 31 augusti 2015.

Kontakt

Helena Lidelöw

Helena Lidelöw, Biträdande professor

Telefon: 070-3340766
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser