Hoppa till innehållet
Innovativ arbetslivsinkludering

Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv

Publicerad: 13 juni 2019

Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om ideella och idéburna organisationers insatser för ett inkluderande arbetsliv i Sverige, i termer av social innovation. Det handlar om nytänkande verksamheter och metoder för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Info

Sveriges 250 000 ideella och idéburna organisationer har nästan 200 000 anställda och 4 miljoner frivilligarbetare. Den vetenskapliga kunskapen om den ideella sektorns roll i det svenska arbetslivet är dock begränsad. En högaktuell fråga är hur ideella och idéburna organisationer initierar och driver innovativa insatser för arbetslivsinkludering. Det kan handla om verksamheter eller projekt som erbjuder anställning, frivilligarbete, praktik, arbetsträning m.m. för personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet syftar till att öka kunskapen om sådana insatser, i termer av social innovation.

Exempel

I projektet har en kartläggning genomförts av innovativa insatser för arbetslivsinkludering i Sveriges ideella och idéburna organisationer. Totalt har 75 exempel identifierats. Några av dessa är:

Fritidsbanken - ett bibliotek med kostnadsfri utlåning av sport- och friluftsartiklar och som erbjuder arbetsträning och arbetstillfällen för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa personer.

Mary - en diakonal verksamhet inom Svenska kyrkan som erbjuder praktik, arbetsträning och rehabilitering för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Universell utformning av arbetsplatser - en modell för att utforma arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning så att det fungerar för alla människor, oavsett funktionsvariation, ohälsa, ålder, språkkunskaper m.m.

Röda Korset Second Hand – en nationell butikskedja med second hand-varor som bidrar till hållbar konsumtion och som erbjuder arbetsträning och arbetstillfällen för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna personer.

Forskarteam

Projektet genomförs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Marie Cederschiöld högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, samt Ideell Arena, med finansiering från Forte. Forskarteamet består av:

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet (projektledare)

Johan Hvenmark, Marie Cederschiöld högskola

Cecilia Nahnfeldt, Uppsala universitet och Svenska kyrkans enhet för forskning och analys (numera Åbo Akademi)

Niklas Hill, Stockholms universitet (numera Södertörns högskola)

Taggar