Hoppa till innehållet
Bild social innovation.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Social innovation

Publicerad: 11 december 2014

Inom ämnet Design vid Luleå tekniska universitet studeras och stöttas social innovation - det vill säga nytänkande sätt att möta aktuella samhällsutmaningar och förbättra människors livsvillkor.

Regional kunskapsnod

Luleå tekniska universitet har etablerat en regional kunskapsnod för social innovation, som en del i den nationella plattformen Mötesplats Social Innovation. I plattformen deltar lärosäten från hela landet för att främja kunskapsutveckling, kunskapsspridning och sektorsöverskridande samverkan. Mer info

Forskningsantologi om social innovation

För att ge en överblick av aktuell forskning om social innovation i Sverige skrivs just nu en antologi av forskare från olika lärosäten och discipliner, bland annat Luleå tekniska universitet. Antologin utges våren 2022 av Studentlitteratur. Mer info

Visa värdet av sociala innovationer

I samarbete mellan innovationsforskare, innovationsfrämjare och innovatörer har en modell utvecklats för att synliggöra det värde som sociala innovationer skapar i samhället. Mer info

Stöttning av social innovation

Framtidsformande Innovationsstöd är en vägvisare för innovationsfrämjare att stötta förverkligandet av sociala innovationer. Den utvecklades i samverkan mellan främjare, innovatörer, forskare och designers med finansiering från VINNOVA. Mer info

Innovationslabb för social inkludering

Luleå tekniska universitet har bidragit med kunskapsstöd till tio innovationslabb för social inkludering runt om i Sverige. Labben drivs inom ramen för VINNOVAs satsning på social innovation mot segregation. Kunskapsstödet genomförs i samarbete med Ideell Arena och Södertörns högskola, med finansiering från VINNOVA. Resultat 

Social innovation i civilsamhället

Luleå tekniska universitet bedriver forskning om ideella och idéburna organisationers innovativa lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Forskningen omfattar kartläggning och analys av praktiska exempel från idrottsföreningar, hjälporganisationer, kyrkor, studieförbund m.fl. Mer info.

Social innovation i ideella sektorns arbetsliv

Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om ideella och idéburna organisationers insatser för ett inkluderande arbetsliv, i form av sociala innovationer. Det handlar om nytänkande verksamheter och arbetssätt som skapar arbetstillfällen och erbjuder arbetsförberedande insatser för underrepresenterade och missgynnade grupper. Mer info 

Social innovation i Europeiska socialfonden

Luleå tekniska universitet har genomfört en studie om social innovation för ett inkluderande arbetsliv, baserat på lärdomar från Europeiska socialfonden. Studien omfattar dels en översikt av tidigare forskning och en analys av pågående och tidigare projekt i hela Sverige. Studien har utförts inom ramen för Temaplattformen för ett hållbart arbetsliv, som drivs av Forte och ESF-rådet. Mer info 

Social innovation i kulturella och kreativa näringar

Social innovation kan vara ett sätt för kulturella och kreativa näringar att bidra till förnyelse i samhället. Inom kulturella och kreativa näringar kan social innovation ta sig uttryck i nytänkande upplevelser, interaktioner, synergier m.m. En presentation om aktuell forskning och praktiska exempel inom området finns här.

Jämställd social innovation

I projektet utforskas metoder för jämställd social innovation, det vill säga nytänkande arbetssätt för ökad genusmedvetenhet och jämställdhet i organisationer och samhälle. Projektet genomförs i samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign, Winnet Sverige, Magma Nord och Leia Företagshotell, med finansiering från VINNOVA. Mer info

Social innovation i Norrbotten

I projektet identifieras och analyseras praktiska exempel på social innovation i Norrbotten, som utvecklats av organisationer, företag eller myndigheter. Dessa innovationer består av nya varor, tjänster metoder m.m. som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som eftersträvar social förändring för att uppnå hållbar tillväxt i Norrbotten. Mer info

Social innovation vid ett tekniskt universitet

I projektet utforskas hur ett tekniskt universitet kan bidra till att utveckla kunskaper och innovationer som bidrar till ett inkluderande och hållbart samhälle. Ett urval av praktiska exempel från universitetets olika institutioner identifieras och beskrivs, ur forskares, studenters och innovationsfrämjares perspektiv. Mer info

Social innovation i Svenska kyrkan

I projektet identifieras och analyseras praktiska exempel på sociala innovationer i Svenska kyrkans församlingar, stift och kyrkokansli. Det genomförs i samarbete med Svenska kyrkan och VINNOVA. Mer info

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Taggar