Hoppa till innehållet
1111
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Klimatanpassning av järnvägsinfrastruktur i urbana miljöer

Syftet med projektet är att säkerställa en robust, säker och motståndskraftigt järnväg i urbana miljöer utsatta för framtida klimatförändringar.

För stadsplanering är det viktigt att undersöka "Hur klimatförändringar kan påverka framtida investeringsplaner för byggande, drift och underhåll av stadsjärnvägsnät för att säkerställa en hållbar stadsutveckling?" och "Vilka kommer att krävas policyer och åtgärder inom design, konstruktion, drift och underhåll för att säkerställa robust och motståndskraftig drift för att anpassa sig till klimatförändringarna för kort- och långsiktiga scenarier?", och "Vilka är de förväntade utmaningarna relaterade till företag och styrning för klimatanpassning av byggd miljö?”.
Målet med projektet är att förbättra motståndskraften hos stadsjärnvägsinfrastruktur från ogynnsamma framtida klimatförhållanden genom att implementera en klimatanpassningsstrategi i design, konstruktion, drift och underhåll. Syftet kommer att uppnås genom att utveckla en lösning som integrerar stadsjärnvägsinfrastruktur med klimatförändringsmodeller och satellitbilder och klimatdata. Det finns också ett behov av att använda ny teknik, t.ex. digitalisering, och AI och satellitteknik för att stödja stadsplanerare och transportförvaltningsbyråer att identifiera och implementera nödvändig anpassningsplanering för stadsjärnvägsinfrastruktur.
Detta projekt tar upp följande kortsiktiga mål:

  • Bättre förståelse för klimatpåverkansmekanismen, orsakssamband och trendprognoser för klimatförändringar för stadsjärnvägsnät.
  • Utveckla en robust lösning för stadsjärnvägsinfrastruktur genom att integrera klimatförändringsmodeller och satellitdata i drift- och underhållsplanen.
  • Utveckla kostnadsnyttoanalyser för klimatanpassning av stadsjärnvägar.
  • Klimatförändringsrisk- och sårbarhetsanalyser för stadsjärnvägsnät.
  • Skala upp projektet och bygg projektkonsortium internationellt genom att samarbeta med olika länder och intressenter för att attrahera finansiering från EU:s ramverk, Horizon Europe, etc.

Den långsiktiga effekten av projektresultaten är:

  • Underlätta medvetenheten om klimatförändringarnas effekter och integrera utvecklade lösningar för att underlätta ekonomi och affärsmodeller,
  • Stärka forskningen inom hållbar byggd miljö. på nationell nivå och EU-nivå,
  • Stärka samarbetet mellan olika stadsplanerare, transportexperter och samhällen som är intresserade av klimatförändringarnas effekter på medborgarnas liv,
  • Förbättra motståndskraften hos stadsjärnvägsnäten genom klimatanpassning.
  • Underlätta ändring och utveckling av nationell policy och reglering.

Metodiken som implementerats i projektet kan ha betydande effekter med mer än 10 % minskning av störningar på grund av klimatet och 5-10 % drift- och underhållskostnader på grund av det tidiga larmsystemet (exklusive den andrahandssamhälleliga kostnaden).