Hoppa till innehållet

Välkommen till ePilot

ePilot är en samarbetsplattform som möjliggör innovationer för järnvägsekosystemet inom eMaintenance och Industrial AI.

ePilot är ett initiativ från Luleå tekniska universitet, Trafikverket och ett stort antal andra intressenter inom järnvägen. Initiativets avsikt har varit att skapa en plattform för industrisamarbete för att förbättra drift och underhåll för hela järnvägssystemet. Denna plattform har baserats på ett koncept för informationslogistik och dataanalys för diagnostik och prognostik relaterad till drift och underhållsprocessen. Konceptet kallas eMaintenance och har utvecklats av Järnvägstekniskt center (JVTC) vid Luleå tekniska universitet.

Vårt uppdrag är att tillhandahålla en innovativ plattform för samarbete som möjliggör driftsäkerhet för järnvägsekosystemet genom eMaintenance och Industrial AI.

Vår vision är att möjliggöra ett robust, pålitligt och digitaliserat järnvägssystem i Sverige som är attraktivt, säkert och effektivt.

Vårt mål är att integrera relevanta forsknings- och utvecklingsresultat i järnvägssystemet, och därigenom bidra till ökad tillförlitlighet, punktlighet och hållbarhet i järnvägen, och även högre kostnadseffektivitet i drift och underhåll.

Inom ramen för ePilot har 38 delprojekt genomförts: Läs om resultaten från de olika delprojekten på respektive delprojekts sida.

Vidare har ePilot bidragit till att utveckla följande två nya koncept:

 • Järnväg 4.0 - ett övergripande ramverk utformat för att underlätta valet av koncept, strategi, teknik och metodik som syftar till att utveckla järnvägssystemet, nationellt och internationellt.
 • Testbed Railway - en plattform för implementering av noggrann, transparent och replikerbar testning av vetenskapliga teorier, beräkningsverktyg (t.ex. Big Data Analytics) och ny teknik.

ePilot:s resultat

 • Möjliggjort ett vidare samarbete där 51 intressenter aktivt har deltagit
 • Inrättat en nationell plattform för hämtning, lagring, integration och analys av tillstånds- och driftsdata
 • Skapat en neutral innovationsplattform
 • Upprättat en processorienterad, sektorsövergripande arbetsmetod mellan organisationer
 • Skapat en större förståelse för utmaningar och möjligheter som påverkar implementeringen av innovationer
 • Ökat branschens mognad när det gäller möjligheterna som eMaintenance medför
 • Uppväxlingen av investerade medel förväntas ständigt öka
 • 105 idéer som resulterade i 38 genomförda delprojekt
 • Vinnare av Strukton Innovation Award 2017
 • IVA:s 100-lista 2020
 • Bidrar till att uppnå följande effekter genom användning av digital teknik och industriell AI för drift och underhåll:
  • Förbättrad robusthet och punktlighet i järnvägstransportsystemet
  • Ökad kostnadseffektivitet för drift och underhåll.
Veronica Jägare
”En kunskapsuppbyggnad som ger synergieffekter”

Veronica Jägare representerar Järnvägstekniskt centrum JVTC, i arbetet med AI Factory Railways, AIFR, vid Luleå tekniska universitet. – AIFR kombinerar relevant och nödvändig digitaliseringsteknologi för datadelning och samtidigt erbjuder tjänster för Artificiell intelligens (AI), säger hon.

Annual Report 2020
Drift och underhållsteknik - Årsredovisning 2020

Akademiska och forskningsaktiviteter

IVA100-2021
Forskare med på IVA:s prestigefulla 100-lista

Tre forskningsprojekt från Luleå tekniska universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) 100-lista 2021. Årets tema är "från kunskap till hållbar krisberedskap" och handlar om samhällets förmåga att förbereda sig på och hantera kriser.