Hoppa till innehållet
Train

Om ePilot

ePilot är ett utvecklings- och implementeringsprojekt med syftet att förbättra arbetet med järnvägsunderhåll. Målsättningen med projektet är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken samt skapa bättre tillgänglighet och kvalitet samt få ett effektivare underhåll. Förväntningarna är att detta uppnås genom att ett beslutsstöd för underhållsåtgärder utformas.

Projektet bygger på branschsamverkan mellan infrastrukturägare, järnvägsföretag, entreprenörer, underhållsverkstäder, leverantörer, innovatörer samt Järnvägtekniskt center (JVTC) vid Luleå tekniska universitet. Trafikverket finansierar ePilot och branschens parter deltar med egen tid och kunskap. Genom att skapa ett samverkansprojekt vill man få alla aktörer att gemensamt styra underhållet av järnvägssystemet så att rätt saker görs vid rätt tidpunkt.

IMG_0208.JPG
Mätstation i Sunderbyn som används för datainsamling av hjulprofiler

För att kunna skapa ett bättre och effektivare underhållsarbete krävs kunskap om tillståndet på bana och fordon, vilket projektet ska bidra till. Tillsammans skapar projektparterna en gemensam plattform för underhållsinformation, där förädlad och anpassad information finns tillgänglig för alla deltagare och ger en helhetssyn på tillståndet i transportsystemet. Insamlingen av tillståndsdata, som denna information kallas, sker till eMaintenanceLAB på Luleå tekniska universitet. Utifrån dessa data utformas beslutsstöd för underhållsåtgärder. En styrka med projektet är att det baseras på befintliga resultat från genomförda utvecklings- och forskningsprojekt som via samverkan testas och implementeras i järnvägssystemet. Detta ger större möjligheter till förebyggande underhåll, som är mer kostnadseffektivt än avhjälpande underhåll och som också bidrar till ett mer tillförligt och robust transportsystem. Förebyggande underhåll som sker före ett fel inträffar är 3-10 gånger billigare än avhjälpande underhåll som gör efter att ett fel inträffat. Förutom att avhjälpande underhåll är mycket dyrare än förebyggande så förorsakar det också driftstörningar, tågförseningar samt förkortar livslängden både på bana och fordon.

Som det ser ut nu är både bana och fordon i Sverige till stora delar ålderstigna och samtidigt sker en ökning av resor och transporter på järnväg. Detta innebär att det finns ett stort behov av upprustning och effektivare underhållsåtgärder för att skapa en så stabil och säker järnväg som möjligt.

ePilot startades i slutet av 2013 och har varit mycket framgångsrikt

2017 ePilot vann Strukton Innovation Award som delades ut vid Nordic Rail.

2020 ePilot kom med på IVA:s 100-listan.