Hoppa till innehållet

Testbädd järnväg

För att stärka en fortsatt samverkan arbetar Järnvägstekniskt center med några områden och aktiviteter som syftar till att inte bara möjliggöra en nationell branschutveckling utan även att skapa förutsättningar för att göra Sverige till förebild i ett internationellt sammanhang.

Testbädd järnväg

För att stärka en fortsatt samverkan arbetar Järnvägstekniskt center med några områden och aktiviteter som syftar till att inte bara möjliggöra en nationell branschutveckling utan även att skapa förutsättningar för att göra Sverige till förebild i ett internationellt sammanhang.

Dessa förslag bygger på i huvudsak på tre byggstenar som illustreras i bilden:

 1. Järnväg 4.0 (Railway 4.0)

 2. ePilot 2.0

 3. Testbädd järnväg (Testbed Railway)

Järnväg 4.0 (Railway 4.0)

Railway 4.0 är det övergripande ramverket som är utformat för att underlätta val av koncept, angreppssätt, teknologier och metodologier som syftar till utveckling av järnvägssystemet, nationellt och internationellt.

Vidare bidrar ’Järnväg 4.0’ till etablering av regeringens nyindustrialiseringsstrategi (Regeringskansliet, Artikelnummer N2015.38), med fokus på transport och järnväg

Järnväg 4.0 ska även sprida erfarenheter och kunskaper till andra aktörer (järnvägsföretag, entreprenörer, akademi, konsulter och Trafikverket) i Sverige. Detta ger hela järnvägsbranschen större möjligheter att bättre samverka för att testa och implementera relevanta forsknings- och utvecklingsresultat inom området eMaintenance. Detta i sin tur bidrar till förbättrad robusthet och kapacitet hos järnvägstransportsystemet samt ökad kostnadseffektivitet av dess drift och underhåll.

Dessa effekter uppnås genom att tillvarata erfarenheter, kunskaper och resultat från tidigare projekt (ePilot) samt genom att:

 • Använda ett branschgemensamt processorienterat arbetssätt
 • Använda en branschgemensam tjänsteorienterad IT-infrastruktur som tillhandahåller beslutsstöd baserat på tillståndsdata
 • Tillhandahålla informationsmaterial och sprida resultaten i verksamheterna, i Sverige och ut i världen
 • Tillhandahålla utbildningsmaterial samt tillhandahålla utbildningstillfällen inom järnvägsbranschen i Sverige
 • Senast under projektets tredje år ska resultat från minst fyra delprojekt kunna nyttjas inom andra delar i järnvägssektorn

ePilot 2.0

Då arbetet i ePilot har visat sig ge mycket goda resultat, har Trafikverket fattat beslut om att fortsätta arbetet i ePilot 2.0. ePilot 2.0 syftar till att vidareutveckla resultat från föregående arbeten med fokus på att implementera ett processorienterat arbetssätt över organisation- och branschgränser för förbättringsverksamhet. ePilot 2.0 kommer bl a att bidra till att Trafikverket och övriga branschdeltagare praktiskt övar sig med konkreta förbättringsprojekt i UH kontrakten.

I det fortsatta arbetet ligger tyngdpunkten på bl a att:

 • verifiera att ePilot arbetssätt och teknik fungerar som beslutsunderlag för underhållskontrakt inom järnväg
 • öka antalet frågor att besvara genom att öka antalet leverantörer av data, som kan ge information till svaren
 • komplettera upphandlingsunderlag (kravspecifikation, metod för verifiering av anbud, etc.)
 • ta fram underlag för att tillämpa ePilot och få ut störst nytta av det.
 • öka intresset för ePilot arbetssätt och teknik bland entreprenörer, industri, tjänsteleverantörer och akademi
 • ge möjligheter till en utökad träningslokal

ePilot 2.0 kommer på utvalda områden fortsätta att implementera uppnådda resultat för att utöka möjligheten för branschen att; a) fortsätta träna; b) utveckla sig c) samverka och samarbeta; och d) samnyttja data och information.

Testbädd järnväg (Testbed Railway)

Med testbädd avses: en plattform för att genomföra noggrann, transparent och replikerbar testning av vetenskapliga teorier, beräkningsverktyg (t ex Big Data Analytics) och ny teknologi.

Målet med ’Testbädd Järnväg’ är att stärka järnvägsbranschens omställningsförmåga och konkurrenskraft genom att utveckla och tillhandahålla en s.k. testbädd för forskning och innovation i järnvägsbranschen, nationellt och internationellt.

Syftet med ’Testbädd Järnväg’ är att möjliggöra att Sverige ska vara ledande i forskning och innovation inom järnväg som bidrar till att stärka den industriella produktionen av järnvägsrelaterade varor och tjänster i Sverige.