Anna Karlsson
Anna Karlsson, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson

Handling viktig för idéutveckling

Publicerad: 13 januari 2015

Innovation kräver kreativa idéer men ny forskning vid Luleå tekniska universitet visar att det inte är riktigt så enkelt.

– För att verkligen åstadkomma innovation krävs det mer än att generera kreativa idéer utan dessa tankar behöver också utvecklas vidare för att kunna ha en chans att implementeras, säger Anna Karlsson, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

I avhandlingen Nurturing Innovations: idea development in R&D projects har Anna Karlsson undersökt idéutvecklingsprocessen inom produktutveckling och visat  hur denna del av innovationsutveckling effektivt ska hanteras.

Ovilja att ta risker försvårar

– Min forskning visade att bland de största hinder för innovation är företagens ovilja att ta risker samt bristande ambition för innovation. Det är något som påverkar idéutvecklingen och de anställdas tro på företagets förmåga att vara innovativt, berättar Anna Karlsson som genom sina studier hittat områden som hon upplever särskilt viktiga för idéutvecklingsarbete i stora företag.

– Idéer kräver att man agerar för att ge dem ett värde. Även andras agerande i produktutvecklingsprocessen har också visat sig spela stor roll, det som den ene uppfattar som en ”gliring” eller ett skämt i fikarummet kan i förlängningen dämpa en anställds tro på företagets förmåga att leverera innovationer. Företag behöver uppmärksamma idéer och idéutveckling i organisationen för att på det sättet göra det legitimt att arbeta med någonting okänt, som man än så länge bara tror gör en skillnad.

Ökad konkurrenskraft

Anna Karlsson är industridoktorand placerad på Sandvik AB och hon är övertygad om att svenska företag har mycket att vinna på att förbättra sitt arbete med att ta tillvara på och vidareutveckla nya idéer.

– Om företagen blir bättre på detta kommer de kunna skapa ett mer innovativt erbjudande till sina kunder. I slutändan ger det ökad konkurrenskraft gentemot andra bolag.

Kontakt

Anna Karlsson

Karlsson, Anna - Adjungerad biträdande professor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle