Hoppa till innehållet

Forskarutbildning

Publicerad: 19 juni 2008
phdworking.jpg

Forskarutbildningen inom energiteknik är upplagd så att en forskarstuderande skall tillägna sig såväl specialistkunskap som bredd inom ämnet. Efter avlagd licentiatexamen skall den forskarstuderande vara förberedd för både forsknings- och utvecklingsuppgifter. Efter avlagd doktorsexamen skall den forskarstuderande självständigt kunna bedriva forsknings- eller utvecklingsverksamhet inom industri eller akademi.


Forskningsämnet

Ämnet Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

 

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen består av två delar; kursdel och avhandlingsdel. Licentiatexamens omfattning är 120 högskolepoäng och doktorsexamens omfattning är 240 högskolepoäng (hp), där 60 hp motsvarar ett års arbetsinsats. Avhandlingsdelen i forskarutbildningen utgörs av forskningsarbete samt presentation och publicering av forskningsresultat. Av den totala arbetsinsatsen i doktorsexamen, skall avhandlingsdelen stå för mellan 150 och 180 hp. För licentiatexamen skall avhandlingsdelen stå för mellan 75 och 90 hp av denna.
Det rekommenderas att studerande som avser avlägga doktorsexamen först avlägger licentiatexamen.

Här hittar du den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet: https://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd/Energiteknik-1.106334