Grönare biltrafik – uppdrag för skogsindustrin

Publicerad: 9 juli 2015

Svensk fordonstrafik kan vara fossiloberoende år 2030 om 8-15 skogsindustriföretag integrerar biodrivmedelsproduktion i sina befintliga anläggningar, det menar forskaren Elisabeth Wetterlund, Luleå tekniska universitet.

Forskaren Elisabeth Wetterlund, Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet, arbetar med systemanalysmodellen BeWhere Sweden för att ta reda på var i landet produktion av gröna drivmedel kopplad till skogsindustriföretag kan bli lönsamt.

Elisabeth_Wetterlund.jpg
Skogsindustrin är en viktig aktör för att nå målet, en fossilfri fordonsflotta, menar forskaren Elisabeth Wetterlund.

I systemanalysmodellen BeWhere , som utvecklats för svenska behov av Elisabeth Wetterlund stoppas data in om var i landet utbud och efterfrågan på biomassa finns, ekonomiska data, energiåtgång för produktion av biodrivmedel i en viss anläggning, transportkostnader m m.

– Med hjälp av modellen kan vi t ex se att skogsindustriföretag som sulfatmassafabriker och sågverk lämpar sig bäst för att integrera anläggningar som gör att företagen kan nyttja restprodukter för att tillverka biodrivmedel, säger Elisabeth Wetterlund.

Förgasning av svartlut, en restprodukt från pappersbruk som Smurfit Kappa i Piteå, som bland annat omvandlas till BioDME i Luleå tekniska universitets forskningsanläggning LTU Green Fuel, är ett exempel på biobränsleproduktion som kan vara lönsam.

Resultaten av forskningen och teknikutvecklingen vid LTU Green Fuel finns med i de modeller som Elisabeth Wetterlund och hennes forskarkolleger använder för att lokalisera skogsindustriföretag och anläggningar som på lång sikt kan producera andra generationens biodrivmedel.

Dubbel vinst för företagen

En slutsats som forskarna drar är att pappersmassaföretag skulle kunna få ut både pappersmassa och biodrivmedel ur sina anläggningar om de installerade den svartlutsförgasare som används i LTU Green Fuel.

– Att integrera drivmedelsproduktion i befintliga skogsindustriföretag leder även till fördelar energimässigt då ungefär hälften av det man får ut vid tillverkningen blir biodrivmedel och hälften värme som kan återanvändas för att driva produktionen, säger Elisabeth Wetterlund. Storskalig tillverkning av biodrivmedel av skogsråvara är fullt möjlig idag. Men då krävs bland annat långsiktiga styrmedel, t ex skattelättnader, som gör att företagen vågar investera.