Hoppa till innehållet
Foto: Ted Karlsson
Forskningssamarbete mellan energiteknik och avfallsteknik i syfte att förbättra avfallshantering. Elisabeth Wetterlund, Marcus Öhman, Lale Andreas och Anders Lagerkvist. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya processer gör avfallet till värdefull resurs

Publicerad: 28 november 2018

Formas finansierar ett nytt projekt i energiteknik med cirka nio miljoner kronor över tre år. Syftet är att i samverkan med avfallsbranschen utveckla nya metoder att behandla organiskt avfall som effektivare nyttjar befintliga anläggningar och tar tillvara resurser i avfallet.

Projektets fokus är på svårbehandlade material som till exempel avloppsslam som innehåller mikroplast och metallföroreningar, samt många andra problematiska komponenter.

– Sverige har gjort stora investeringar i infrastruktur för att behandla organiskt avfall som exempelvis avloppsslam. Idag används främst biologiska metoder, som till exempel kompostering och rötning, eller termiska metoder som förbränning, förgasning och pyrolys. Men de biologiska och termiska metoderna har utvecklats parallellt och därmed har man gått miste om de effektivitetsförbättringar som uppnås genom att kombinera de olika metodernas fördelar, säger Elisabeth Wetterlund, biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, som vidare poängterar:

– Det finns en stor potential för förbättringar ifall kombinerade behandlingar för avfall kan implementeras och sådana lösningar utvecklas i projektet tillsammans med företag i branschen.

Tillämpningen i fokus

Arbetet med att förbättra avfallshantering sker i flera projekt på olika områden vid Luleå tekniska universitet. Genom samverkan mellan forskargrupperna i avfallsteknik och energiteknik har en för Sverige unik kompetens i området byggts upp. Forskarna Marcus Öhman, professor i energiteknik, Anders Lagerkvist och Lale Andreas, professor respektive biträdande professor i avfallsteknik, har under många år forskat kring dessa processer.

– I det här projektet tar vi ytterligare ett steg för att utforska hur man kan implementera olika typer av integrerade behandlingsystem, och vilka effekter det kan ge i ett tekniskt, ekonomiskt, energimässigt och miljömässigt perspektiv. Det anknyter till min tidigare forskning inom teknoekonomisk systemanalys kopplat till bioraffinaderier, d.v.s. ett nytt område men med beprövade metoder. Vi kommer även att undersöka hinder och drivkrafter på såväl aktörs-, företags- som policynivå för att underlätta en framtida implementering av systemet, säger Elisabeth Wetterlund.

– En användarpanel skapas för att föra en dialog med branschen, flera tunga aktörer finns redan med och några till vill vi rekrytera. Idealt kommer projektet att generera spin-offs i form av tester som görs i anläggningar runt om i landet, säger Anders Lagerkvist.

Resurser i avfall

– Näringsämnen som kväve och fosfor är exempel på ämnen som är viktiga att ta tillvara, inte minst ur ett globalt perspektiv. Särskilt fosforn är en begränsande resurs eftersom det blir allt svårare att hitta fosformineral utan höga halter av farliga ämnen som t.ex. kadmium. Vår hypotes är att genom att integrera termiska och biologiska processer ska det gå att öka både energieffektiviteten och produktionen av högvärdiga material som mineralfosfor, säger Marcus Öhman.

I projektet deltar förutom forskare vid Luleå tekniska universitet även postdoktor Björn Wallsten, tidigare verksam vid Linköpings universitet.

Kontakt

Elisabeth Wetterlund

Wetterlund, Elisabeth - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491056
Anders Lagerkvist

Lagerkvist, Anders - Professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908
Marcus Öhman

Öhman, Marcus - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491977

Taggar