Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stora industrier nyckeln till vita bränslen

Publicerad: 31 oktober 2013

Om politikerna skapar de rätta förutsättningarna, så kan Sverige bli ett föregångsland när det gäller produktion av nästa generations biodrivmedel. Det menar Joakim Lundgren, biträdande professor i energiteknik vid LTU, som i sin docentföreläsning berättade om hur avancerade biodrivmedel kan produceras i symbios med stora industrier.

Smutsig transportsektor

Enligt FN:s klimatpanel är utsläpp av växthusgaser ett stort globalt miljöproblem som orsakar allvarliga klimatförändringar. Trots den debatt som förts en längre tid så ökar utsläppen snabbare än någonsin tidigare, främst inom transportsektorn.

– Utvecklingen inom den globala transportsektorn är ganska nedslående, utsläppen från transporter är faktiskt större än utsläppen från industrin. Utsläppen kan minska genom bättre stadsplanering och utökad kollektivtrafik, liksom att utveckla mer bränslesnåla motorer och hybridfordon. Vi kan också ersätta dagens fossila bränslen med gröna biodrivmedel, från exempelvis skogsrester, jordbruksrester och avfall, säger Joakim Lundgren.

Just produktion av biodrivmedel är något som Joakim Lundgren specialiserat sig på, och han bidrog nyligen till en underlagsrapport till den statliga utredningen FossilFri Fordonstrafik, FFF, som väntas bli klar i december. En lösning för framställning av biodrivmedel som han undersökt närmare, handlar om att integrera produktionen i befintliga industrier.

Integrera bioraffinaderier i större industrier

– Om biodrivmedel ska kunna konkurrera med fossila alternativ får de inte vara för dyra. Det är därför nödvändigt med väldigt stora anläggningar för att produktionen ska bli lönsam, och det krävs industriell kunskap och logistik för att det ska fungera. En intressant lösning skulle därför vara att integrera bioraffinaderier i exempelvis pappersbruk, större kraftvärmeverk och sågverk, där de nämnda förutsättningarna redan finns. Ett annat intressant alternativ är att producera hållbara drivmedel i stålindustrin.

Joakim_Lundgren.jpg
Joakim Lundgren, biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Ta SSAB i Luleå som exempel. Det stål som produceras genererar en stor mängd överskottsgas som idag används för att producera fjärrvärme och el. Vilket är bra. Vi har dock visat att överskottsgasen kan användas energieffektivare om metanol produceras, vilket kan användas som drivmedel. Ca 100 000 ton metanol kan produceras årligen i befintligt system. Detta medför varken ökad tillförsel av kol till systemet eller förändrad fjärrvärmeproduktion. Elproduktionen påverkas marginellt. Om dessutom en biobränsleförgasare (300 MW) integreras, där biosyntesgasen kan blandas med stålverksgaser, kan en årlig produktion på ca 300 000 ton metanol uppnås. Med nuvarande marknadspriser på metanol så motsvarar det ett försäljningsvärde på upp till 2 miljarder svenska kronor.

 

”Vita” drivmedel bör undgå miljöskatter

Resonemanget ovan förutsätter en viktig sak, nämligen att politikerna betraktar produkten som fossilfri och därmed ger skattebefrielse.

– Vissa anser att eftersom stålverk drivs av de fossila bränslena kol och koks, bör produkter som produceras av överskottsgaser klassas som fossila. Vi ska dock komma ihåg att de totala utsläppen av koldioxid är oförändrade i detta fall, även om vi integrerar ett raffinaderi. Det handlar om ett effektivare nyttjande av den energi som finns i överskottsgaserna. Jag skulle vilja kalla det ”vita” drivmedel, säger Joakim Lundgren.

Joakims Lundgrens tilltro till hållbara drivmedel, gröna som vita, får stöd i en färsk rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, som konstaterar att ökad produktion av dessa drivmedel spelar en viktig roll när det gäller att minska miljöfarliga utsläpp från transportsektorn.

– Sverige har chansen att bli ett föregångsland för produktion av nästa generations hållbara drivmedel. Vi har alla delar på plats i form av resurser, kunskap, industrier och inte minst viljan att göra det. Möjligheterna att göra något bra är stora, avslutar Joakim Lundgren.

Taggar