Elisabeth Wetterlund (t.v.) och Anna Krook-Riekkola, forskare vid ämnet Energiteknik, LTU. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Systemanalys viktig vid övergång till förnybar energi

Publicerad: 21 februari 2014

Forskarna Anna Krook-Riekkola och Elisabeth Wetterlund vid Luleå tekniska universitet kommer i ett nytt projekt att undersöka förutsättningarna för ökad användning av biomassa i de svenska fjärrvärmenäten.

Projektet är en del av forskningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av fjärrvärmebranschen och Energimyndigheten. De båda forskarna kommer att använda sig av två olika modeller för energisystemanalys, BeWhere Sweden och Times-Sweden. Modellerna skiljer sig på det sättet att Times Sweden täcker in hela energisystemet med ett nationellt perspektiv, medan BeWhere fokuserar på biomassaanvändningen med en bättre representation på regional och lokal nivå. Tidsperspektiven i modellerna kan sträcka sig så långt som till år 2050.

Konkurrens om biomassa

– Biomassa är en begränsad resurs som kan användas på många olika ställen i och utanför energisystemet, vilket innebär att olika sektorer konkurrerar om råvaran. Genom att implementera olika styrmedel så förändras biomassans konkurrenssituation mellan sektorer. Även om vi kommer att fokusera på fjärrvärmesektorn så utgår vi från ett helhetsperspektiv för att förstå hur olika faktorer påverkar fjärrvärmens förutsättningar, säger Anna Krook-Riekkola, nyanställd forskare vid ämnet Energiteknik, LTU.

– Vi har till exempel den nyligen avslutade utredningen om FossilFri Fordonstrafik, FFF. Om den resulterar i kraftiga styrmedel i transportsektorn så kan det leda till ökat pris på biomassa i andra sektorer, och det kan bli svårt att nå uppsatta mål om ökad el från förnybar energi inom fjärrvärmesektorn, säger Elisabeth Wetterlund, också hon nyanställd forskare vid Energiteknik.

Vill förbättra modeller

Syftet med projektet är tudelat. Dels att förbättra existerande energisystemmodeller, och dels att ta fram beslutsunderlag i form av olika policyscenarier.

– Vi vill förbättra nationella systemanalyser rent generellt. Att kunna få till en koppling mellan lokal, regional och nationell nivå. Det är även viktigt att det finns en transparens i modellerna, att vi kan förklara varför utfallet blev som det blev, säger Anna Krook-Riekkola.

– När man tittar på olika scenarier spänner man upp ett slags rum av tänkbara utvecklingar. Är det då stor skillnad mellan olika scenarier visar det på inbyggd osäkerhet i systemet. Det visar i sin tur på att utan långsiktighet i de politiska styrmedlen kommer ingen våga investera. Det gäller också att kunna identifiera parametrar som är särskilt viktiga. Med hjälp av en känslighetsanalys kan vi visa på faktorer, som exempelvis elpris, som har stor betydelse för resultatet, säger Elisabeth Wetterlund.

I och med rekryteringarna av Elisabeth och Anna kan ämnet Energiteknik vid LTU nu ytterligare stärka sin kompetens inom området systemanalys, något som inte minst finansiärer är intresserade av när de vill veta vilka konsekvenser en ny teknik får, sett utifrån ett större perspektiv.

Anna Krook-Riekkola

Krook-Riekkola, Anna - Biträdande universitetslektor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492552
Rum: E157 - Luleå»
Elisabeth Wetterlund

Wetterlund, Elisabeth - Biträdande professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491056
Rum: E152 - Luleå»