Hoppa till innehållet

Forskarutbildning i Engelska med didaktisk inriktning (fil dr)

Publicerad: 28 januari 2014

Det är möjligt att studera till en doktorsexamen i Engelska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. En svensk doktorsexamen kräver fyra års heltidsstudier eller kan ta fem år om doktoranden tar sig an undervisningsuppdrag inom ämnet. Doktorander avslutar 60 hp i forskarutbildningskurser inom de första två åren. Doktorsavhandlingen, som kan bestå av artiklar eller en monografi, handleds vanligtvis av två erfarna forskare som träffar doktoranderna individuellt och regelbundet genom hela studietiden. Pågående arbete presenteras också vid forskningsseminarier som är öppna för andra medlemmar av forskarsamhället.

Doktorander kan endast anställas vid universitetet när doktorandtjänster har utlysts och dessa har sökts i konkurrens. Doktorandtjänster utlyses under Lediga tjänster vid LTU. Sökande förväntas ha avslutat sin magisterexamen med högt betyg. Ansökan ska innehålla en fullständig forskningsplan och prov på den sökandes akademiska skrivande (till exempel ett examensarbete). Sökande som kan visa att de har egen finansiering för hela forskningstiden kan också komma i fråga för forskningsstudier och bör kontakta ämnesföreträdaren, professor Lydia Kokkola.

Cotutelle/samverkansavtal (dubbel doktor)

Det är också möjligt att ta en dubbel doktorsexamen genom att utforma ett samverkansavtal mellan LTU och ett annat universitet, ett så kallat ‘cotutelle agreement’. Ämnet Engelska med didaktisk inriktning har hittills utformat två samverkansavtal, ett med Åbo Universitet (Finland) och ett annat med Åbo Akademi (Finland). Under ett sådant samverkansavtal skriver doktoranden bara en doktorsavhandling, men handledning och kursarbete delas mellan de två universiteten. Avslutningsvis blir det endast en disputation eller muntlig examination, men examinationen måste uppfylla båda ländernas alla kriterier. Ett samverkansavtal gör det möjligt för doktorander att få tillgång till specialistkunskap från mer än ett universitet, att kunna dra nytta av båda universitetens forskningsmiljöer och att få tillgång till nätverk och finansiärer knutna till de båda miljöerna. I praktiken innebär detta vanligtvis att doktoranden bor och arbetar vid båda universiteten under långa perioder av sin studietid.