Hoppa till innehållet

Kollaborativt skrivande

Att samarbeta vid textskapande, det vill säga att skriva kollaborativt, har visat sig gynna elevers engelska språkutveckling i både tal och skrift.

Kollaborativt skrivande på engelska som främmande språk är ett växande forskningsfält, men hittills har studier med yngre språkinlärare inte förekommit i någon större utsträckning. Därför har Elin Ruth, doktorand i Engelska med didaktisk inriktning, initierat ett forskningsprojekt inriktat på kollaborativt skrivande i grundskolans år 4–6. Projektet ämnar belysa kollaborativt skrivande ur ett såväl elev- som lärarperspektiv. I ett första steg kommer lärares och elevers attityder till kollaborativt skrivande att kartläggas. Vidare planeras för att tillämpa kollaborativt skrivande med elevgrupper i år 5 och 6. Under implementeringen av kollaborativt skrivande kommer elevernas muntliga såväl som skriftliga interaktion att stå i fokus. Projektet kommer att utföras i samarbete med verksamma engelsklärare och har alltså en praktiknära ansats.

Elin Ruth

Elin Ruth, Doktorand

Telefon: 0920-493173
Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik