Vokabulärinlärning och textböcker

Publicerad: 4 augusti 2014

Trots att ordkunskap är central i språkinlärning har få studier belyst hur läroböcker i främmande språk är konstruerade för att främja ordinlärning och hur lärare arbetar med vokabulär i klassrummet. Hittills har exempelvis ingen studie kartlagt hur ordförrådet är strukturerat i svenska läroböcker skrivna för nybörjare i engelska. Cathrine Norberg och Marie Nordlund har därför initierat ett projekt med syfte att hur innehållet i textböcker i engelska skrivna för att användas i den svenska grundskolan förhåller sig till forskning om ordinlärning, samt att utforska vilka undervisningsmetoder som används i klassrummet för att hjälpa eleverna att tillägna sig ett ansenligt ordförråd. Studien består av två relaterade delar, där den första är inriktad på att analysera hur vokabulär presenteras i sju vanligt förekommande engelska textböcker för år 3-4. En taggad textdatabas innehållande alla ord som förekommer i de sju textböckerna har byggts upp för att underlätta analys och jämförelse av det ordförråd som presenteras. Den andra delen undersöker mer i detalj hur lärare arbetar med ordinlärning i klassrumssituationen. Det empiriska materialet för denna del av studien kommer att samlas in via lärarintervjuer och klassrumsobservationer. Eftersom textböcker är vanligt förekommande i språkundervisning, men ofta väljs utan någon högre grad av reflektion kring deras möjligheter att underlätta ordinlärning, är detta ett högst relevant projekt som bidrar med kunskap inom ett forskningsområde som hittills inte har blivit utförligt utforskat. Resultatet av projektet kommer att belysa vikten av att utveckla och välja adekvata läromedel för främmandespråksinlärning samt kartlägga behov av kompetensutveckling i didaktik, generellt för lärare i främmande språk och specifikt för lärare i engelska som undervisar i grundskolans tidigare år.

Kontaktpersoner

Cathrine Norberg

Norberg, Cathrine - Professor, Prorektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492189
Rum: B276 - Luleå»
Marie Nordlund

Nordlund, Marie - Universitetslektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492546