Hoppa till innehållet
Thomas Ejdemo
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Entreprenörskap är avgörande för regional utveckling

Publicerad: 19 november 2021

Forskningen om branschsammansättningens betydelse för tillväxten i en region är omfattande. Men entreprenörens roll i sammanhanget är hittills relativt outforskad. I en ny avhandling i entreprenörskap och innovation från Luleå tekniska universitet visar författaren att ett livskraftigt entreprenörskap är avgörande för att en region ska blomstra.

I äldre forskning pekas stora industrier ut som den viktigaste motorn för innovation och tillväxt. I takt med framväxten av den moderna kunskapsbaserade ekonomin har de små och medelstora innovativa företagens roll blivit alltmer framträdande. Samtidigt har också betydelsen av den geografiska platsens förutsättningar uppmärksammats, inte minst eftersom innovativa företag tenderar att koncentrera sig geografiskt. Enligt nyare forskning är regioner med ett diversifierat näringsliv som karaktäriseras av så kallad relaterad variation den mest gynnsamma jordmånen för innovation och tillväxt. Starkt specialiserade regioner har sämre förutsättningar, vilket bland annat beror på att de är konjunkturkänsliga och kan ha svårare att bryta en negativ utveckling genom att stimulera nya växande näringar.

Olika företag men kompletterande kunskap

En region med hög relaterad diversifiering kännetecknas av många olika företag som bedriver verksamhet inom olika områden men med närliggande, kompletterande kunskapsbaser.

– Det kan till exempel röra sig om två tillverkningsföretag som tillverkar olika produkter men med liknande teknologi och på snarlika marknader. Sådana företag har goda förutsättningar att utveckla nya innovationer genom att lära sig av varandra, säger avhandlingens författare, Thomas Ejdemo.

I regioner där diversifieringen är orelaterad finns en mängd olika verksamheter som inte är uppenbart relaterade till varandra. Avhandlingens empiriska undersökningar bekräftar tidigare studier enligt vilka sannolikheteten för nya innovationer å ena sidan är lägre än i regioner med relaterad variation, men när de väl uppstår, kan de medföra radikala genombrott och skapa nya marknader. Avhandlingen bidrar till forskningsområdet bland annat genom att visa på betydelsen av entreprenörskap för att realisera innovation genom att kombinera tidigare orelaterade kunskaper.

Hög osäkerhet

– En sådan miljö präglas av hög osäkerhet vilket kräver en hög grad av entreprenöriellt beteende för att ett genombrott ska ske.

En av avhandlingens slutsatser är att hög entreprenöriell aktivitet och relaterad diversifiering är varandras förutsättningar som tillsammans kan skapa en positiv spiral. Sannolikheten för spill over-effekter, det vill säga att kunskap från en bransch kan tillämpas i en annan för att skapa affärsmöjligheter, är hög i regioner med relaterad diversifiering, men det krävs entreprenörer som kan identifiera dessa möjligheter.

– Entreprenörerna är avgörande för den regionala utvecklingen. Tillväxtfrämjande aktörer inom en region bör därför dels försöka skapa en bild av inom vilka diversifieringar och specialiseringar regionen har en kunskapsbas med potential för innovation, dels arbeta för att stärka den entreprenöriella förmågan och aktiviteten så att möjligheter till ekonomisk förnyelse och innovation kan identifieras och realiseras.

Avhandlingen förlitar sig på kvantitativa analyser. Det empiriska materialet består bland annat av regionalekonomisk statistik från SCB och andra myndigheter som beskriver näringslivets sammansättning och aktivitet och regionernas demografi, samt också statistik om innovationsverksamhet på företagsnivå. Med ”regioner” avses i avhandlingen Tillväxtverkets så kallade FA-regioner, en geografisk arbetsmarknad baserad på pendlingsmönster. 

Kontaktperson

Thomas Ejdemo

Thomas Ejdemo, Forskare

Telefon: 0920-493159
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle