Hoppa till innehållet

Lokalisering av ljudkällor

Publicerad: 22 juni 2016

I detta projekt så testades möjligheterna att använda en laser vibrometer för ljudmätningar. Dessa mätningar utgör sedan indata för digitala rekonstruktioner av ljudfältet.

Akustisk holografi behandlar ett typiskt inversproblem, att få information om något okänt ifrån något känt. Utifrån ljudmätningar, oftast utförda med mikrofonarrayer, så rekonstrueras ljudfältet i ett försök att ta reda på vad som orsakade ljudet. Huruvida en sådan analys lyckas eller inte beror starkt på kvaliteten i de rekonstruerade bilderna, där faktorer som brusnivå och upplösning är viktiga. När mikrofoner används för att mäta ljud så är det oundvikligt att ljudfältet störs. Sådana störningar kommer alltid att påverka rekonstruktionerna, även om effekterna i de flesta fall är försumbara.

I detta projekt så testades möjligheterna att använda en laser vibrometer för ljudmätningar. Då det är en optisk mätmetod har den fördelen av att ljudet kan mätas utan att störas. Dessa mätningar utgör sedan indata för digitala rekonstruktioner av ljudfältet. Den metod som utvecklats här för att avbilda och lokalisera ljudkällorna är en multi-våglängdsmetod, som är baserad på digital holografi. Med multi-våglängd så menas att ljudet både mäts och rekonstrueras för flera våglängder hos ljudet. Dessa rekonstruktioner kan sedan kombineras och användas för att beräkna ett filter som höjer den rumsliga upplösningen och tillåter en selektiv avbildning av ljudkällorna.

I figuren nedan ses ett exempel på en 3D selektiv avbildning. I experimentet uppmättes ljudet i ett plan ovanför 3 stycken ultraljudssändare, varav två var av samma typ. I avbildningen ses alla sändare tydligt och det framgår även att sändaren i mitten är av en annan typ än de övriga två.

setup and result.jpg
Till vänster ses ljudkällornas positioner i den experimentella uppställningen. Till höger ses den numeriska rekonstruktionen som avbildar ljudkällorna på rätt position.