Filosofi

Vad är moraliskt rätt? Vad är kunskap? Vad är rationalitet? Vad är vetenskap? Vad är …?

Filosofin försöker besvara frågor av mycket grundläggande och allmän natur, till exempel ”Vad är moraliskt rätt?”, ”Vad är kunskap?”, ”Vad är rationalitet?” och ”Vad är vetenskap?”. Till detta kommer frågeställningar av mer tillämpad karaktär, ofta med anknytning till andra ämnen vid universitet, såsom ”I kraft av vad är ett matematiskt bevis riktigt?”, ”Bör sjukvårdspersonal någonsin ljuga för sina patienter?” och ”Vilka säkerhetsrisker i ett tekniskt system bör vi acceptera?”.

Filosofin har relevans för alla andra vetenskapsområden. Både historiskt och idémässigt är den det vetenskapliga trädets stam, vilken andra vetenskapsgrenar utgår från och vilar på.

Filosofiska problem har ofta karaktären av ”eviga frågor”, men det hindrar inte att det görs tydliga framsteg i filosofin, t.ex. genom att visa att en väl etablerad uppfattning är mer problematisk än man tidigare trott, genom att lösa en upplevd paradox eller genom att lägga fram en ny teori som skapar bättre koherens i ett visst system av trosföreställningar.

Undervisningen

Undervisningen i filosofi vid Luleå tekniska universitet påbörjades våren 2004. Det ges ett antal fristående kurser på grundnivå i filosofi. Mer detaljer om det finns på undersidan "Grundutbildning". Utöver undervisning i fristående kurser och forskarutbildningskurser medverkar vi (se "Kontakta oss" för vilka vi är) också i undervisning på program, t.ex. på lärarprogrammet, rättsvetenskapsprogrammet, psykologiprogrammet, sociologiprogrammet, brandingenjörsutbildningen och masterprogrammet i omvårdad.

Populärvetenskap

Lärare från ämnet ger då och då populärvetenskapliga föreläsningar på Vetenskapens hus, och tidigare ledde de regelbundet filosofiska samtal där. Dessutom ordnar studentföreningen Filusofia fria föreläsningar (ofta med lärare från ämnet) och diskussionsträffar.

Forskningsområden

Den forskning som bedrivs vid filosofiämnet fokuserar framför allt på områdena etik, rättsfilosofi, utbildningsfilosofi, filosofiska samtal, kunskaps- och vetenskapsteori samt tillämpad filosofi.

Samarbeten

Forskning bedrivs även i samarbete med forskare från andra institutioner vid LTU, t.ex. Institutionen för konst, kommunikation och lärande och Institutionen för hälsovetenskap. Tvärvetenskapliga projekt av detta slag har många fördelar, och vi ser positivt på samarbete mellan flera ämnen. Vi har också forskningssamarbeten nationellt och internationellt.