Genusdriven social innovation

Luleå tekniska universitet bedriver detta projekt i syfte att pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete med tre av Sveriges ledande organisationer på området: Winnet, Magma och Leia. Även SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, är samarbetspart i projektet.

Projektägare: Luleå tekniska universitet

Projektdeltagare: Winnet, Magma, Leia och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Finansiär: VINNOVA

Tidsperiod 1 okt 2013-31 aug 2015

Projektet ska pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Stiftelsen Svensk Industridesign och tre av Sveriges ledande organisationer inom genusmedvetet företags- och innovationsfrämjande: Winnet, Magma och Leia.

”Genusdriven social innovation” definieras i projektet som nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéer

Det problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher.

De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsrådgivning som förmår att stötta ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.

Projektet ska utmynna i en handbok om genusmedvetet innovations- och företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven social innovation.

 

Kontakt

Projektledare Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

E-post: malin.lindberg (at) ltu.se