Social innovation

Social innovation - i betydelsen av nytänkande lösningar på sociala behov hos människor, organisationer och samhällen - ses i Sveriges och EUs senaste tillväxtstrategier som nyckeln till att hantera aktuella samhällsutmaningar, såsom arbetslöshet, fattigdom, demografiska obalanser m.m. Eftersom det saknas tillräcklig vetenskaplig kunskap om sådana innovationer bedriver Luleå tekniska universitet en rad satsningar på att utveckla sådan kunskap i nära samverkan med relevanta samhällsaktörer. Nedan presenteras några av dessa.

 

Forskningsöversikt social innovation

Som inspiration till kunskapsspridning och samarbeten har en översikt av Sveriges forskning om social innovation skapats i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Mötesplats Social Innovation.​

Kartläggning social innovation

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Sveriges%20forskning%20social%20innovation.pdf]

 

Projekt "Socialt hållbart innovationsstöd"

Tidsperiod: 2016-2017

Finansiär: VINNOVA

Deltagande organisationer: Swedish Incubators and Science Parks (SISP), Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support (SNITTS), Kontigo, Mötesplats social innovation, Sveriges kommuner och landsting, Coompanion Nord, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, LTU Business AB

Syfte: Öka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjande aktörer att stötta förverkligandet av socialt orienterade och socialt hållbara innovationer

Hemsida "Socialt hållbart innovationsstöd"

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Socialt-hallbart-innovationsstod-1.159716]

 

Projekt "Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår"

Tidsperiod: 2016-2017

Finansiär: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Deltagande organisationer: Svenska kyrkan, Sensus studieförbund

Syfte: Öka forskningskunskapen om idéburna organisationers innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår

Hemsida "Idéburen innovation"

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Ideburen-innovation-i-samhallsutmaningarnas-spar-1.158062]

 

Projekt ”Social innovation i Svenska kyrkan”

Tidsperiod: 2015-2016

Finansiär: Svenska kyrkan

Deltagande organisationer: Svenska kyrkans forskningsenhet, stift och församlingar, VINNOVA

Syfte: Kartläggning och analys av praktiska exempel på sociala innovationer i Svenska kyrkan 

Hemsida "Social innovation i Svenska kyrkan"

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Social-innovation-i-Svenska-kyrkan-1.157398]

Orienteringsbok: Social innovation i Svenska kyrkan

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Orienteringsbok%20Social%20innovation%20i%20Svenska%20kyrkan.pdf]

 

Projekt ”Social innovation vid ett tekniskt universitet” 

Tidsperiod: 2014-2015

Finansiär: Luleå tekniska universitet

Deltagande aktörer: Forskare, studenter och innovationsfrämjare

Syfte: Identifiera exempel på forsknings och utveckling av innovation med framträdande sociala ingredienser vid Luleå tekniska universitet och inspirera till samverkan mellan forskare/studenter/innovationsfrämjare inom olika ämnen/institutioner kring hur sociala och tekniska aspekter av innovation kan vävas samman för att hantera samhällsutmaningar

 

Orienteringsbok: Social innovation vid ett tekniskt universitet

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Orienteringsbok%20Social%20innovation%20vid%20ett%20tekniskt%20universitet.pdf]

Rapport: Exempel & stödstrukturer för social innovation vid LTU

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Rapport%20Social%20innovation%20vid%20LTU.pdf]

Rapport: Förståelser av social innovation inom teknikvetenskaplig forskning

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Johansson%20%26%20Sj%C3%B6gren%20F%C3%B6rst%C3%A5elser%20av%20social%20innovation.pdf]

 

Projekt ”Genusdriven social innovation”

Tidsperiod: 2013-2015

Finansiär: Vinnova

Deltagande organisationer: Winnet, Magma, Leia och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Syfte: Pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i betydelsen nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa både kvinnor och män att förverkliga sina idéer

 

Orienteringsbok: Genusdriven social innovation

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Orienteringsbok%20genusdriven%20social%20innovation.pdf]

Hemsida "Genusdriven social innovation"

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Genusdriven-social-innovation-1.113668]

 

Projekt ”Social innovation i Norrbotten” 

Tidsperiod: 2014

Finansiär: Länsstyrelsen i Norrbotten

Deltagande organisationer: Coompanion Nord, Hushållningssällskapet Norrbotten, Sunderby folkhögskola, Hela Sverige Ska Leva Norrbotten, Winnet Norrbotten, Magma

Syfte: Identifiera exempel på hur social innovation – i betydelsen av nya varor, tjänster metoder m.m. som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som leder till social förändring – kan vara en väg till jämlik och jämställd regional tillväxt i Norrbotten. 

 

Orienteringsbok: Social innovation i Norrbotten

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Social%20innovation%20i%20Norrbotten%20webb.pdf]

 

Projekt ”Platsinnovation i Swedish Lapland”

Tidsperiod: 2015-2017

Finansiär: Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF)

Deltagande organisationer: Aktörer från privat, offentlig och ideell sektor i den regionala destinationen Swedish Lapland, samt SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Syfte: Utforska och utveckla ’platsinnovation’ som teoretiskt och praktiskt verktyg för att vidareutveckla Swedish Laplands besöksnäring i nära samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle.

 

Hemsida "Platsinnovation i Swedish Lapland"

[http://www.ltu.se/platsinnovation]

 

Föredrag om social innovation

 

Kontakt

Projektledare: Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik

E-post: malin.lindberg(at)ltu.se

Sidansvarig och kontakt: Malin Lindberg

Publicerad: 11 december 2014

Uppdaterad: 4 december 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016