Social innovation

Luleå tekniska universitet leder en rad satsningar på att utveckla kunskap om social innovation i samverkan med olika samhällsaktörer. Nedan presenteras några exempel på detta.

 

Konferens Social Innovation i Norr

Den 3 maj 2017 ägde konferensen Social Innovation i Norr rum med över 180 deltagare från alla samhällssektorer. Syftet var att ge en överblick och inblick i socialt nytänkande verksamheter i Norrbotten och Västerbotten.

Program Social Innovation i Norr

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Program%203%20maj%202017.pdf]

Powerpoint LTU/MSI: Vad är social innovation?

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/LTU%20MSI%20Vad%20a%CC%88r%20social%20innovation.pdf]

Powerpoint SKL/SVID: Metoder för social innovation

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/SKL%20SVID%20Metoder%20fo%CC%88r%20social%20innovation.pdf]

Powerpoint Coompanion Nord: Arena Social Innovation

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Arena%20Social%20Innovation%20Va%CC%88sterbotten.pdf]

Powerpoint Coompanion Skåne: Social Innovation Skåne

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Social%20Innovation%20Ska%CC%8Ane.pdf]

Powerpoint Coompanion Jönköping: Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU)

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/SIRU%20Jo%CC%88nko%CC%88ping.pdf]

 

Forskningsöversikt social innovation

Som inspiration till kunskapsspridning och samarbeten har en översikt av Sveriges forskning om social innovation skapats i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Mötesplats Social Innovation.​

Kartläggning social innovation

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Sveriges%20forskning%20social%20innovation.pdf]

 

Projekt "Socialt hållbart innovationsstöd"

Tidsperiod: 2016-2017

Finansiär: VINNOVA

Deltagande organisationer: Swedish Incubators and Science Parks (SISP), Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support (SNITTS), Kontigo, Mötesplats social innovation, Sveriges kommuner och landsting, Coompanion Nord, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, LTU Business AB

Syfte: Öka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjande aktörer att stötta förverkligandet av socialt orienterade och socialt hållbara innovationer

Hemsida "Socialt hållbart innovationsstöd"

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Socialt-hallbart-innovationsstod-1.159716]

 

Projekt "Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår"

Tidsperiod: 2016-2017

Finansiär: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Deltagande organisationer: Svenska kyrkan, Sensus studieförbund

Syfte: Öka forskningskunskapen om idéburna organisationers innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår

Hemsida "Idéburen innovation"

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Ideburen-innovation-i-samhallsutmaningarnas-spar-1.158062]

 

Projekt ”Social innovation i Svenska kyrkan”

Tidsperiod: 2015-2016

Finansiär: Svenska kyrkan

Deltagande organisationer: Svenska kyrkans forskningsenhet, stift och församlingar, VINNOVA

Syfte: Kartläggning och analys av praktiska exempel på sociala innovationer i Svenska kyrkan 

Hemsida "Social innovation i Svenska kyrkan"

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Social-innovation-i-Svenska-kyrkan-1.157398]

Orienteringsbok: Social innovation i Svenska kyrkan

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Orienteringsbok%20Social%20innovation%20i%20Svenska%20kyrkan.pdf]

 

Projekt ”Social innovation vid ett tekniskt universitet” 

Tidsperiod: 2014-2015

Finansiär: Luleå tekniska universitet

Deltagande aktörer: Forskare, studenter och innovationsfrämjare

Syfte: Identifiera exempel på forsknings och utveckling av innovation med framträdande sociala ingredienser vid Luleå tekniska universitet och inspirera till samverkan mellan forskare/studenter/innovationsfrämjare inom olika ämnen/institutioner kring hur sociala och tekniska aspekter av innovation kan vävas samman för att hantera samhällsutmaningar

 

Orienteringsbok: Social innovation vid ett tekniskt universitet

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Orienteringsbok%20Social%20innovation%20vid%20ett%20tekniskt%20universitet.pdf]

Rapport: Exempel & stödstrukturer för social innovation vid LTU

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Rapport%20Social%20innovation%20vid%20LTU.pdf]

Rapport: Förståelser av social innovation inom teknikvetenskaplig forskning

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Johansson%20%26%20Sj%C3%B6gren%20F%C3%B6rst%C3%A5elser%20av%20social%20innovation.pdf]

 

Projekt ”Genusdriven social innovation”

Tidsperiod: 2013-2015

Finansiär: Vinnova

Deltagande organisationer: Winnet, Magma, Leia och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Syfte: Pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i betydelsen nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa både kvinnor och män att förverkliga sina idéer

 

Orienteringsbok: Genusdriven social innovation

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Orienteringsbok%20genusdriven%20social%20innovation.pdf]

Hemsida "Genusdriven social innovation"

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Genusdriven-social-innovation-1.113668]

 

Projekt ”Social innovation i Norrbotten” 

Tidsperiod: 2014

Finansiär: Länsstyrelsen i Norrbotten

Deltagande organisationer: Coompanion Nord, Hushållningssällskapet Norrbotten, Sunderby folkhögskola, Hela Sverige Ska Leva Norrbotten, Winnet Norrbotten, Magma

Syfte: Identifiera exempel på hur social innovation – i betydelsen av nya varor, tjänster metoder m.m. som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som leder till social förändring – kan vara en väg till jämlik och jämställd regional tillväxt i Norrbotten. 

 

Orienteringsbok: Social innovation i Norrbotten

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124494!/file/Social%20innovation%20i%20Norrbotten%20webb.pdf]

 

Projekt ”Platsinnovation i Swedish Lapland” & "Platsinnovativa stadskärnor"

Tidsperiod: 2015-2019

Finansiärer: Handelsrådet, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF)

Deltagande organisationer: Aktörer från privat, offentlig och ideell sektor, samt Piteå Science Park och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Syfte: Utforska och utveckla ’platsinnovation’ som teoretiskt och praktiskt verktyg för nytänkande utveckling av städer, kommuner, regioner och destinationer.

 

Hemsida "Platsinnovation"

[http://www.ltu.se/platsinnovation]

 

Föredrag om social innovation

 

Kontakt

Projektledare: Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik

E-post: malin.lindberg(at)ltu.se

Sidansvarig och kontakt: Malin Lindberg

Publicerad: 11 december 2014

Uppdaterad: 6 maj 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017